Chat met ons

Beleidsregels sanctionering termijnoverschrijding subsidieontvangers

Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven.
  • Subsidieregeling: betreffende inhoudelijke subsidieregeling.

Aanvraagtermijn subsidievaststelling

Als een subsidie ontvanger van een subsidie tot en met € 5.000,-, bij toepassing van een steekproef, niet heeft voldaan aan de termijn die voor het aanleveren van verantwoordingsgegevens wordt gesteld, wordt het vast te stellen subsidiebedrag verlaagd.

Als een subsidie ontvanger van een subsidie van meer dan € 5.000,- niet heeft voldaan aan wat bepaald is ten aanzien van de aanvraagtermijn voor vaststelling van subsidie in de ASV of de subsidieregeling, wordt het vast te stellen subsidiebedrag verlaagd.

Bij termijnoverschrijdingen zoals bedoeld in het eerste lid en tweede lid wordt het vast te stellen subsidiebedrag gekort met een percentage van:

  • 5% met een minimum van € 50,- en een maximum van € 25.000,- indien de aanvraag wordt ontvangen op of na 1 mei en vóór 1 juni dan wel op of na de aanvraag termijn voor vaststelling zoals bepaald in de subsidieregeling en vóór 1 maand na het verstrijken van die termijn.
  • 10% met een minimum van € 100,- en een maximum van € 50.000,- indien de aanvraag wordt ontvangen op of na 1 juni en vóór 1 juli dan wel op of na 1 maand en vóór 2 maanden na de aanvraag termijn voor vaststelling zoals bepaald in de subsidieregeling.

Bij ontvangst van de aanvraag tot vaststelling op of na 1 juli respectievelijk 2 maanden na de aanvraagtermijn voor vaststelling zoals bepaald in de subsidieregeling, wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld.

Op verzoek van de subsidie ontvanger die valt onder een subsidieregeling, wordt een uitstel van maximaal vier weken verleend voor het indienen van de aanvraag tot vaststelling van subsidie. Dit verzoek om uitstel moet vóór 1 mei zijn ingediend dan wel vóór de termijn zoals bepaald in de subsidieregeling.

Termijnoverschrijding monitoringsverplichting

Als de subsidie ontvanger van een subsidie die verplicht is een tussenrapportage in te dienen deze rapportage niet op de voorgeschreven datum heeft ingediend, wordt per direct de bevoorschotting stopgezet.

Als de subsidie ontvanger de rapportage indient binnen twee weken na de voorgeschreven datum, wordt de subsidieverlening ten nadele gewijzigd met een percentage van 5% met een minimum van € 50,- en een maximum van € 25.000,-.