Financiën

De gemeenteraad bepaalt waaraan de gemeente haar geld uitgeeft. Integraal: alle belangen en voorstellen overziend, en onderling afgewogen. Bovendien controleert de gemeenteraad achteraf of het geld inderdaad volgens de gemaakte afspraken is uitgegeven. En of we niet teveel geld uitgeven. Dat kan alleen als er een goed overzicht is. Daarom hebben we een Planning & Control cyclus: 

Kadernota

De kadernota is de start van de Planning & Control cyclus. In die nota geeft het college van B&W de gemeenteraad actueel inzicht in het meerjarenperspectief en onontkoombare en gewenste beleidsaanpassingen. Zo geeft de kadernota de inhoudelijke richting en financiële ruimte aan voor de komende begroting.  

Begroting

In de begroting vertalen we de maatschappelijke effecten die we willen bereiken in doelstellingen en activiteiten. En rekenen we de bij de kadernota vastgestelde uitgangspunten door. Voorop staat dat we de wensen en middelen op zo’n manier op elkaar afstemmen, dat er een structureel sluitende meerjarenbegroting is. 

Turap

De tussentijdse rapportages (Turap) betreffen een tweetal voortgangsrapportages waarbij gerapporteerd wordt in hoeverre de in de begroting vastgestelde doelen en middelen gerealiseerd worden en biedt mogelijkheid tot bijsturing.    

Jaarrekening

De jaarrekening is het sluitstuk van de Planning & Control cyclus. Daarin staat in hoeverre de gestelde doelen bereikt zijn en welke middelen daadwerkelijk zijn ingezet. 

Begrotingsjaar 2024

Begrotingsjaar 2023