Chat met ons

Bestemmingsplannen / ruimtelijke plannen

In een bestemmingsplan staat wat mag op een bepaalde plek in de stad. Waar woonhuizen en waar kantoren of winkels mogen staan. Ook staat er in hoe hoog, breed en diep een gebouw mag zijn en waarvoor het gebouw mag worden gebruikt. Een bestemmingsplan is juridisch bindend. Iedereen moet zich eraan houden, ook de overheid.

Op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl kun je alle bestemmingsplannen digitaal inzien. Je kunt zoeken op adres, naam van een plan, nummer van een plan of op kenmerken, zoals type plan of planstatus.

Bronbestanden
De bronbestanden van alle plannen zijn te vinden op digitaleplannen.nl

Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

Als er een nieuw bestemmingsplan wordt ontwikkeld, gaat dit in een aantal stappen:

  1. Voorontwerp: Burgemeester en wethouders bieden de gelegenheid tot samenspraak en overleggen met andere (overheids-) instanties. Niet alle plannen doorlopen een voorontwerpfase.
  2. Ontwerp: Het college van B en W heeft ingestemd met het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage op het Inwonersplein. Digitaal inzien kan ook, via www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze termijn kan iedereen een reactie indienen bij de gemeenteraad. Dit heet een zienswijze. Bijvoorbeeld als je een opmerking op het plan wilt geven, als je een fout in het plan opmerkt of als je het niet eens bent met het plan.
  3. Vaststelling: Als de gemeenteraad akkoord heeft gegeven, wordt het bestemmingsplan vastgesteld. Ook het vastgestelde plan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kun je als belanghebbende in beroep gaan bij de Raad van State. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening moet bij de Raad van State.
  4. Beroep: Als er beroep is ingesteld, moet de Raad van State een beslissing nemen. Zolang er geen uitspraak is, is het bestemmingsplan niet definitief.
  5. Onherroepelijk: het bestemmingsplan is definitief en geldend.