Vergoeding bij planschade

Planschade bestaat uit waardevermindering van je onroerende zaak of vermindering van je inkomen als gevolg van besluiten op het gebied van de ruimtelijke ordening. Meestal gaat het om schade als gevolg van een herziening van een bestemmingsplan. Of als gevolg van een verleende omgevingsvergunning voor bouwen of voor planologisch strijdig gebruik, waarbij afgeweken wordt van het geldende bestemmingsplan.