Bestemmingsplannen in ontwerpfase

Een nieuw bestemmingsplan komt in deze fase als het college van B en W heeft ingestemd met het ontwerp. Het bestemmingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 6 weken kan iedereen een reactie indienen bij de gemeenteraad. Zo'n reactie heet een zienswijze. Bijvoorbeeld als je een opmerking op het plan wilt geven, als je een fout in het plan opmerkt of als je het niet eens bent met het plan.

Als een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt en je bent het ergens niet mee eens, kun je een zienswijze indienen. Dit kan digitaal met het formulier zienswijze bestemmingsplan of schriftelijk bij: De Gemeenteraad, t.a.v. het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Het digitaal indienen van een zienswijze kan uitsluitend met het formulier dat hiervoor beschikbaar is; zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend.

De omgevingsvisie ligt ter inzage van 07-11-2019 tot en met 29-01-2020:

Dit plan ligt ter inzage van 28-11-2019 tot en met 08-01-2020:

Dit plan ligt ter inzage van 05-12-2019 tot en met 15-01-2020:

Inzagetermijn verstreken

Onderstaande  plannen zitten in de vaststellingsfase (het indienen van een zienswijze is niet meer mogelijk):