Bestemmingsplannen in ontwerpfase

Een nieuw bestemmingsplan komt in deze fase als het college van B en W heeft ingestemd met het ontwerp. Het bestemmingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 6 weken kan iedereen een reactie indienen bij de gemeenteraad. Zo'n reactie heet een zienswijze. Bijvoorbeeld als je een opmerking op het plan wilt geven, als je een fout in het plan opmerkt of als je het niet eens bent met het plan.

Als een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt en je bent het ergens niet mee eens, kun je een zienswijze indienen. Dit kan digitaal met het formulier zienswijze bestemmingsplan. Het digitaal indienen van een zienswijze kan uitsluitend met dit formulier; zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend.

Je kunt ook schriftelijk reageren naar: De Gemeenteraad, t.a.v. het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Inzagetermijn verstreken

Onderstaande plannen zitten in de vaststellingsfase (het indienen van een zienswijze is niet meer mogelijk):

Stel je vraag