Bestemmingsplannen in ontwerpfase

Een nieuw bestemmingsplan komt in deze fase als het college van B en W heeft ingestemd met het ontwerp. Het bestemmingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 6 weken kan iedereen een reactie indienen bij de gemeenteraad. Zo'n reactie heet een zienswijze. Bijvoorbeeld als je een opmerking op het plan wilt geven, als je een fout in het plan opmerkt of als je het niet eens bent met het plan.

Als een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt en je bent het ergens niet mee eens, kun je een zienswijze indienen. Dit kan digitaal met het formulier zienswijze bestemmingsplan. Het digitaal indienen van een zienswijze kan uitsluitend met dit formulier; zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend.

Je kunt ook schriftelijk reageren naar: De Gemeenteraad, t.a.v. het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Dit plan ligt ter inzage van donderdag 9 september 2021 t/m woensdag 20 oktober 2021

Dit plan ligt ter inzage van donderdag 16 september t/m woensdag 27 oktober 2021

Dit plan ligt ter inzage van 23 september 2021 tot en met 3 november 2021:

Deze plannen liggen ter inzage van 7 oktober 2021 tot en met 17 november 2021:

Inzagetermijn verstreken

Onderstaande  plannen zitten in de vaststellingsfase (het indienen van een zienswijze is niet meer mogelijk):