Specifieke privacyverklaring Monitoren Sociale Media

De sector Communicatie van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de sector Communicatie jouw gegevens beschermt. 

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens verwerkt de sector Communicatie bij het monitoren van Sociale Media?

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Email
  • Anders, namelijk: Enkel de naam, gebruikersnaam van het sociale media-account en aanvullende informatie in het omschrijvingsveld van het account welke door de eigenaar van een sociale media-account wordt opgegeven bij het account.


De sector Communicatie verwerkt deze persoonsgegevens met Coosto.

Grondslag

Zonder een rechtsgeldige grondslag kunnen er geen gegevens worden verwerkt. De AVG geeft als beginsel dat persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Er is een keuze uit 6 verschillende rechtsgronden (artikel 6 lid 1 sub f AVG)

Doel

Doelbinding houdt in dat persoonsgegevens alleen verzameld mogen worden voor een ‘welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd’ doel (artikel 5 lid 1 sub a AVG). Het doel beperkt ook de mogelijkheid om eenmaal voor een bepaald doel verzamelde persoonsgegevens, voor een ander doel te gebruiken. Dat mag alleen als dit “verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld”. De vaststelling van de verwerkingsdoeleinden is een noodzakelijk voorwaarde om te kunnen beoordelen of de voorgenomen gegevensverwerkingen rechtmatig zijn en om vast te stellen welke maatregelen moeten worden getroffen om de risico’s te voorkomen of verkleinen. Het verdient de voorkeur de verwerkingsdoeleinden zoveel mogelijk op het niveau van werk- en organisatieprocessen te enten.

Delen met derden

Wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doeleinden, delen wij persoonsgegevens met Coosto. We gebruiken Coosto als platform om content op social mediakanalen te monitoren.

De persoonsgegevens worden uitsluitend met andere partijen/partners in Nederland gedeeld en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Bewaartermijn

We bewaren de persoonsgegevens tot de berichten van de servers van de sociale media worden verwijderd door de betrokkenen zelf of door het platform (twitter, facebook).

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl

Daarnaast kunnen wij:

  • jouw persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
  • jouw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
  • jouw persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee de gemeente bestanden deelt.

Je kunt alleen jouw eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Contact

  • Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.bv@eindhoven.nl.
  • Heb je vragen over de wijze waarop de gemeente met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl
  • Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Off

Stel je vraag