Chat met ons

Specifieke privacyverklaring Opleggen Bestuurlijke Maatregelen Burgemeester

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier leest u hoe de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur uw gegevens beschermt. Bij de verwerking ‘toepassen bestuurlijke maatregelen burgemeester.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens verwerkt de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur bij de toepassing van bestuurlijke maatregelen burgemeester?

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode
 • Land
 • Email
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum of leeftijd
 • Burgerlijke staat
 • Gegevens over iemands financiële of economische situatie
 • Door de overheid uitgegeven identificatie nummers (ID nr). zoals BSN, student/onderwijs-nummer
 • Gegevens waar een bijzondere, wettelijk bepaalde geheimhoudingsplicht op rust
 • Gegevens die vallen onder een beroepsgeheim
 • Gegevens over gezondheid (mogelijk, i.v.m. stapeling risicofactoren)


De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt deze persoonsgegevens met Excel, Outlook via beveiligde e-mail, eDOCS Outlook, Word, Excel, Key2Burgerzaken, Key2Vergunningen, eDOCS (nauwelijks) en de website van gemeente Eindhoven.

Grondslag

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt deze persoonsgegevens op grond van een wettelijke bevoegdheid en publiekrechtelijke taak.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt de persoonsgegevens met als doel: ‘het opleggen van een bestuurlijke maatregel bij overtreding van een wettelijk voorschrift (bijvoorbeeld een last onder bestuursdwang), voor de handhaving van de openbare orde. Daarnaast kan de burgemeester ook een bestuurlijke beslissing nemen in het kader van het verstrekken van informatie in het kader van Wet openbaarheid van bestuur’.

Delen met derden

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur deelt, indien relevant of nodig, persoonsgegevens  met:

 • Politie
 • Veilig Thuis (voor het opstarten van het hulpverleningstraject)
 • Openbaar Ministerie (het OM is vooral indirect betrokken)
 • De Gezagsdriehoek (overlegstructuur van de burgemeester van Eindhoven, de Politiechef van Politie-eenheid Brabant Zuidoost en de Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie)
 • Het kadaster (bijvoorbeeld bij het sluiten van een drugspand)

Bewaren persoonsgegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur bewaart de persoonsgegevens op dit moment nog oneindig.

Rechten

Kijk voor je privacyrechten op Privacy | Eindhoven onder “Wat zijn mijn privacyrechten?”.

Beveiliging en bescherming van gegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

Heeft u vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.vjb@eindhoven.nl.

Heeft u vragen over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy.vjb@eindhoven.nl

Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Off