Specifieke privacyverklaring Aanpakken jeugdoverlast en -criminaliteit (Begrip aanpak)

De gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de gemeente jouw gegevens beschermt bij de verwerking ‘Aanpak Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit (BeGrip)’.

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente Eindhoven bij de aanpak van Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit (BeGrip)?

De gemeente Eindhoven verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode
 • Geboortedatum of leeftijd
 • Geslacht
 • Gegevens over iemands financiële of economische situatie
 • Door de overheid uitgegeven identificatie nummers (ID nr). zoals BSN, student/onderwijs-nummer
 • Gegevens waar een bijzondere, wettelijk bepaalde geheimhoudingsplicht op rust
 • Gegevens die vallen onder een beroepsgeheim
 • Ras of Etniciteit (mogelijk, i.v.m. stapeling risicofactoren)
 • Gegevens over gezondheid (mogelijk, i.v.m. stapeling risicofactoren)


De gemeente Eindhoven verwerkt deze persoonsgegevens met MS Excel, MS Outlook, beveiligde e-mail Zivver, Key2burgerzaken, Key2jongerenmonitor, Suwinet (mondeling) en het GDT-systeem.

Grondslag

De gemeente Eindhoven verwerkt deze persoonsgegevens op grond van een wettelijke bevoegdheid en publiekrechtelijke taak.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De gemeente Eindhoven verwerkt de persoonsgegevens met als doel: ‘het terugbrengen van de hinder, overlast en de criminaliteit veroorzaakt door jeugd, individueel dan wel in groepsverband die zich ophouden in de gemeente Eindhoven'.

Delen met derden

De gemeente Eindhoven deelt, indien relevant of nodig, persoonsgegevens met de:

 • Politie (reageren op acute meldingen, monitoren en duiden)
 • Openbaar Ministerie (bij vervolgen strafbare feiten)
 • Jongerenwerk (voor signaleren, monitoren, preventie)
 • WIJeindhoven (achter de voordeur komen en gezin/individu begeleiden)
 • Zorg- en Veiligheidshuis (voor persoonsgerichte aanpak / hierna: PGA)
 • Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering
  (biedt o.a. Jeugdreclassering aan jongeren van 12 - 18 jaar die met justitie in aanraking zijn gekomen),
 • Lumens (jongerenwerk)
 • Raad voor de Kinderbescherming Eindhoven (van belang bij de aanvraag van juridische maatregelen om de rechten van het kind/ de jongere te waarborgen)
 • GGZ (maatwerk bij GGZ-problematiek)
 • Jeugdreclassering (reclassering 18-minners)


Daarnaast kan per individu of eventueel gezin, op maat gesneden dienst of zorg gezocht en gecontracteerd worden via een kleinere flexibele partij: de schilpartner. Deze schilpartners komen aan bod tijdens een PGA of ronde tafel aanpak.  Het kan hier bijvoorbeeld ook gaan om: Woningcorporaties (signaleren en mogelijke meldingen van overlast delen. Praktisch inzetten van maatregelen) door hulpverleningsinstanties, zoals het Zorg- en Veiligheidshuis (voor maatwerk en gericht op hulpvraag bijvoorbeeld bij huiselijk geweld en kindermishandeling) en Raad voor de Kinderbescherming (bij aanvraag van juridische maatregelen om de rechten van het kind te waarborgen). Het gaat meestal om kleinere partijen zoals PitStop of Backbone Academy (Eindhoven).

Bewaren persoonsgegevens

De gemeente Eindhoven bewaart de persoonsgegevens minimaal 20 jaar. De bewaartermijn gaat lopen vanaf het moment dat de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden. 
Een melding van overlast wordt 5 jaar bewaard.

Rechten

Kijk voor je privacyrechten op de pagina Privacy onder het kopje “Wat zijn mijn privacyrechten?”

Beveiliging en bescherming van gegevens

De gemeente Eindhoven beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl.
Heb je vragen over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl.
Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met jouw persoonsgegevens om gaat, kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Off

Stel je vraag