Over het project

Het college heeft eind 2018 een besluit genomen om een directe fietsverbinding aan te leggen tussen De Run in Veldhoven en de High TechCampus Eindhoven (HTCE). Het doel is om de route waar nu ook al veel wordt gefietst, aantrekkelijker, veiliger en comfortabeler te maken zodat mensen sneller de fiets pakken. Iedereen kan van deze fietsverbinding gebruik maken, bijvoorbeeld op weg naar school, werk of tijdens een recreatieve fietstocht.

De afgelopen 2 jaar is er in eerste instantie met bewoners uit de wijk Ooievaarsnest gesproken en later met bewoners uit de wijk Hanevoet. Om verschillende redenen is er veel weerstand tegen de aanleg van het fietspad. Sinds december 2020 zijn de zorgen rond de fietsverbinding De Run - HTCe toegenomen. We betreuren als gemeente oprecht dat deze situatie zo is ontstaan.

Als gemeente hebben we toegezegd om de fietsverbinding opnieuw in samenspraak te brengen door het instellen van een klankbordgroep. Zowel de leden van de klankbordgroep als de gemeente geven de voorkeur aan fysieke bijeenkomsten. We hebben onderzocht of we, rekening houdend met de coronavoorschriften, toch op korte termijn bij elkaar kunnen komen. Helaas bleek dat niet mogelijk. Daarom is besloten om de start van de klankbordgroep niet meer uit te stellen en op 21 mei is de eerste klankbordgroep digitaal bijeen gekomen.

Doel van de eerste klankbordgroep was om deelnemers te informeren over het gehele proces om tot een advies te komen voor een fietsroute. Daarnaast erkende de gemeente dat er fouten zijn gemaakt in de samenspraak de afgelopen 2 jaar. En dat het nu het moment is om samen een nieuwe start te maken waarin gebouwd kan worden aan een constructieve samenwerking en vertrouwen gericht op de toekomst.

De klankbordgroep bestaat uit 6 bewoners van Ooievaarsnest, 6 bewoners van Hanevoet, vertegenwoordiging vanuit Buurtplatform Bennekel Belang, de directrice van Helicon, vertegenwoordiging van de fietsersbond en Trefpunt Groen en een frequente gebruiker van het gebied.

Uitgangspunt is en blijft dat de fietsverbinding start bij de viaduct A2/N2 (Ulenpas) en eindigt bij de noord poort van de HTCE. Het is aan de klankbordgroep om na te denken over een voorkeurstracé en de inrichting daarvan. Verkeersveiligheid staat centraal, bij iedere oplossing, zowel voor de gebruikers van de fietsverbinding als voor bewoners, recreanten en andere gebruikers van het gebied. Ook het beschermen van aanwezige waarden zoals flora en fauna is een belangrijk uitgangspunt.

Voordat het college een besluit neemt, wordt er door een onafhankelijk adviesbureau getoetst op de verkeersveiligheid van het ontwerp. De uitkomsten van deze toets verwerken we in het advies aan het college. Alle bewoners in het onderzoeksgebied worden in de gelegenheid gesteld om op de uitkomsten van de klankbordgroep te reageren voordat we het advies voorleggen aan het college.

Naast de klankbordgroep worden bewoners tussentijds geïnformeerd over de voortgang van het proces via (digitale) wijkinfo’s. De bewoners krijgen na elke klankbordgroep ook de gelegenheid om te reageren op wat er in de klankbordgroep is besproken. Deze input neemt de organisatie van de klankbordgroep weer meer naar de volgende klankbordgroep.

Het onderzoeksgebied van Fietsroute De Run - HTCe

Waar vind ik meer informatie?

Meer informatie lees in je in de wijkinfo van april 2021 en in de wijkinfo van mei 2021.