Chat met ons

Wijkinfo Eerste bijeenkomst klankbordgroep fietsroute De Run - HTCE

Op woensdagavond 21 april jl. was de eerste digitale bijeenkomst van de klankbordgroep over de fietsroute De Run-HTCE. In deze wijkinfo praten we u hierover bij.

Het doel van de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep was om deelnemers te informeren over het gehele proces om tot een advies te komen voor de fietsroute. Daarnaast erkende de gemeente dat er fouten zijn gemaakt in de samenspraak de afgelopen jaren. En dat het nu het moment is om samen een nieuwe start te maken waarin gebouwd kan worden aan een constructieve samenwerking en vertrouwen gericht op de toekomst.

De bijeenkomst startte met een voorstelronde waarin de vraag werd gesteld “Waar woon je in het gebied?” en de vraag "Wanneer heb je voor het laatst gewandeld of gefietst in dit gebied?".

Aanwezig waren 6 bewoners van Ooievaarsnest, 5 bewoners van Hanevoet (1 afmelding), vertegenwoordiging vanuit Buurtplatform Bennekel Belang, de directrice van Helicon, vertegenwoordiging van de fietsersbond en Trefpunt Groen en een frequente gebruiker van het gebied. Naast deze deelnemers waren er ook een aantal deskundigen vanuit de gemeente en Royal HaskoningDHV aanwezig.

Wethouder List ging in op de situatie en onrust van de afgelopen maanden. Hierna legde ze de kaders van de opdracht uit. Uitgangspunt is en blijft dat de fietsverbinding start bij het viaduct A2/N2 (Ulenpas) en eindigt bij de noordelijke poort van de HTCE. Wethouder List vraagt aan de klankbordgroep om na te denken over een voorkeurstracé en de inrichting daarvan. Op bijgevoegd kaartje is het zoekgebied aangegeven voor de mogelijke tracés. Verkeersveiligheid staat centraal bij iedere oplossing, zowel voor de gebruikers van de fietsverbinding als voor bewoners, recreanten en andere gebruikers van het gebied. Ook het beschermen van flora en fauna is een belangrijk uitgangspunt.

Voordat het college een besluit neemt, wordt er door een onafhankelijk adviesbureau getoetst op de verkeersveiligheid van het ontwerp. De uitkomsten van deze toets verwerken we in het advies aan het college. Alle bewoners in het onderzoeksgebied worden in de gelegenheid gesteld om op de uitkomsten van de klankbordgroep te reageren voordat we het advies voorleggen aan het college. De wethouder heeft dit ook dinsdag 20 april jl. verteld aan de gemeenteraad.

Na het introductiewoord van de wethouder, was er de mogelijkheid voor klankbordgroep-leden om vragen te stellen. Deze vragen en antwoorden kunt u terugvinden op onze website http://www.eindhoven.nl/fietsrouteRunHTCE onder het kopje Veelgestelde vragen.

Sjors van Duren, procesbegeleider voor deze klankbordgroep vanuit Royal HaskoningDHV, lichtte het proces van de klankbordgroep en de planning van de bijeenkomsten toe. De komende maanden informeren wij u tussentijds via de wijkinfo over de voortgang van het proces en u krijgt na elke klankbordgroep de gelegenheid om te reageren via de website http://www.eindhoven.nl/fietsrouteRunHTCE op wat er in de klankbordgroep is besproken. Deze input neemt de organisatie van de klankbordgroep weer mee naar de volgende bijeenkomsten. Er staan nog 4 bijeenkomsten gepland. Dit procesvoorstel hebben we voorgelegd aan de klankbordgroep leden; iedere deelnemer heeft hiermee ingestemd. We kunnen dus aan de slag!

Hieronder vindt u alvast de indicatieve planning van het gehele proces:

Bijeenkomst

Onderwerp

Datum

Bijeenkomst 2

Inzicht in mogelijke tracés, inclusief kansen/bedreigingen

24-28 mei

Bijeenkomst 3

Presentatie analyse per tracé / bespreken wegingscriteria

21-25 juni

Bijeenkomst 4

Presentatie afweging criteria / komen tot voorkeurstracé

19-23 juli

Bijeenkomst 5

Uitgewerkt voorkeurstracé / opmerkingen en conclusie

6-10 september

B&W dossier

Vaststellen tracé en ontwerp

Oktober

 

Meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang en dit proces? Geef dan uw emailadres door op dit adres fietsrouterunhtce@eindhoven.nl. We houden u dan op de hoogte via (digitale) wijkinfo’s. Via deze berichten weet u ook wanneer er de mogelijkheid is om te reageren.

Meer informatie over het project vindt u op onze website: http://www.eindhoven.nl/fietsrouteRunHTCE.

Gedurende dit proces kunt u op onze website de informatie teruglezen die wordt besproken in de klankbordgroep. Door middel van stellingen en ontwerpvoorstellen zullen wij regelmatig uw mening of reactie vragen. Uw mening hierin telt en vinden wij van groot belang om mee te nemen in het advies aan het college.

Projectteam Fietsroute De Run-HTCE

Het zoekgebied van de fietsroute.

Het zoekgebied van de fietsroute