Wijkinfo Fietsroute De Run - HTCE April 2021

Beste bewoner,

Het college heeft eind 2018 een besluit genomen om een directe fietsverbinding aan te leggen tussen De Run in Veldhoven en de High TechCampus Eindhoven (HTCe). Het doel is om de route waar nu ook al veel wordt gefietst, aantrekkelijker, veiliger en comfortabeler te maken zodat mensen sneller de fiets pakken. Iedereen kan van deze fietsverbinding gebruik maken, bijvoorbeeld op weg naar school, werk of tijdens een recreatieve fietstocht.

De afgelopen 2 jaar is er in eerste instantie met bewoners uit de wijk Ooievaarsnest gesproken en later met bewoners uit de wijk Hanevoet. Om verschillende redenen is er veel weerstand tegen de aanleg van het fietspad. Sinds december 2020 zijn de zorgen rond de fietsverbinding De Run - HTCe toegenomen. We betreuren als gemeente oprecht dat deze situatie zo is ontstaan.

 

Een digitale klankbordgroep

Als gemeente hebben we toegezegd om de fietsverbinding opnieuw in samenspraak te brengen door het instellen van een klankbordgroep. Zowel de leden van de klankbordgroep als de gemeente geven de voorkeur aan fysieke bijeenkomsten. We hebben onderzocht of we, rekening houdend met de coronavoorschriften, toch op korte termijn bij elkaar kunnen komen. Helaas blijkt dat niet mogelijk. Daarom is besloten om de start van de klankbordgroep niet meer uit te stellen en in week 16 de klankbordgroep digitaal bijeen te roepen.

 

Samen aan de slag

Uitgangspunt is en blijft dat de fietsverbinding start bij de viaduct A2/N2 (Ulenpas) en eindigt hij de HTCe. Naast de drie voorgestelde routes (zie wijkinfo november 2020) gaan we ook routes meenemen en beoordelen, die aansluiten bij de suggesties van bewoners. De klankbordgroep blijft bestaan uit bewoners, de Fietsersbond en Trefpunt Groen en gaat in een aantal sessies met elkaar in gesprek welke opties er mogelijk zijn. En op welke criteria we samen de mogelijke opties gaan beoordelen. Het uiteindelijke doel van de klankbordgroep is om een advies uit te brengen over waar de fietsverbinding het beste aangelegd kan worden en op welke wijze (hoe breed, inpassing, voetgangers etc). Verkeersveiligheid staat centraal, bij iedere oplossing, zowel voor de gebruikers van de fietsverbinding als voor bewoners, recreanten en andere gebruikers van het gebied. Ook het beschermen van aanwezige waarden zoals flora en fauna is een belangrijk uitgangspunt. Voordat het college een besluit neemt, wordt er door een onafhankelijk adviesbureau een verkeersveiligheidstoets uitgevoerd. De uitkomsten worden verwerkt in het ontwerp en/of meegenomen in het advies richting het college. Alle bewoners in het onderzoeksgebied worden in de gelegenheid gesteld om op de uitkomsten van de klankbordgroep te reageren voordat we het advies voorleggen aan het college.

 

Meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang en dit proces? Geef dan uw emailadres door op dit adres fietsrouterunhtce@eindhoven.nl. We houden u dan op de hoogte via  (digitale) wijkinfo’s. Meer informatie over het project  ziet u op onze website: www.eindhoven.nl/fietsrouteRunHTCE