Fuutlaan 10 locatie maatschappelijke opvang

Op 21 juni 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om Fuutlaan 10 aan te wijzen als locatie voor de huisvesting van een inloop- en 24-uurs basisvoorziening voor dak- en thuislozen. 

De afwegingscriteria en argumenten voor de keuze van het college vind je samen met het veiligheids- en leefbaarheidsadvies in de raadsinformatiebrief en de bijlage bij de raadsinformatiebrief als pdf's in het Raadsinformatiesysteem.

Omgevingsvergunning Fuutlaan 10

Op 31 maart 2023 is de omgevingsvergunning voor de verbouw en aanbouw van Fuutlaan 10 verleend. Bekijk hier de publicatie van dit besluitAls direct belanghebbende kun je binnen 6 weken na het besluit schriftelijk bezwaar indienen. De aannemer kan nu starten met de bouw. Hij wil zijn werkzaamheden eind dit jaar afronden. De locatie kan dan begin 2024 worden geopend en in gebruik worden genomen.

Vragen en antwoorden (gegroepeerd per thema)

Tijdpad (28-02-2022 herzien)

  • 9 mei 2022: informatieavond 1
  • 21 juni 2022: collegebesluit definitieve locatiekeuze
  • 27 juni 2022: informatieavond 2
  • Najaar 2022: oprichting beheergroep
  • Najaar 2022: ontwerpfase
  • Januari/februari/maart 2023: behandeling aanvraag omgevingsvergunning
  • 14 maart 2023: gemeenteraad, behandeling begrotingswijziging krediet vernieuwbouw Fuutlaan 10
  • Derde en vierde kwartaal 2023:verbouwing
  • Eerste kwartaal 2024: oplevering en opening

Communicatie en contact

  • Omwonenden worden per wijkinfo uitgenodigd voor bijeenkomsten. Zie hieronder de wijkinfo's.