Specifieke privacyverklaring Toepassen van de Wet Bibob

Voor het toepassen van de Wet Bibob gebruikt de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur van de gemeente Eindhoven persoonsgegevens. We leggen graag uit hoe we dat doen.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

We verwerken bij het toepassen van de Wet Bibob alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Land
 • Postcode
 • Geboortedatum of leeftijd
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Geboorteplaats
 • Gegevens over iemands financiële of economische situatie
 • Door de overheid uitgegeven identificatie nummers (ID nr). zoals BSN,
 • student/onderwijs-nummer
 • (Kopieën van) identiteitsbewijzen zoals rijbewijs of paspoort
 • Gegevens waar een bijzondere, wettelijk bepaalde geheimhoudingsplicht op rust
 • Gegevens die vallen onder een beroepsgeheim
 • Strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een verbod naar aanleiding van dat gedrag
   

Alleen voor de integriteitsbeoordeling in het kader van toepassen van de Wet Bibob, noodzakelijke persoonsgegevens gegevens worden verwerkt. De voor de behandeling van de melding niet relevante/noodzakelijke persoonsgegevens, worden niet verder verwerkt.

We verwerken deze persoonsgegevens met Powerbrowser, MS Word, MS Excel, MS Acces, MS Outlook, eDOCS, Key2burgerzaken, Key2GBA-V, platform Inspectieview, BRP, KvK (natuurlijke personen), Handelsregister, Kadaster, WOZ, GOUW, GEO-fundament, Justid (via E-herkenning), Bestandenpostbus (Ministerie van J & V), Fileshare (van het RIEC) en internet (open bronnen).

Grondslag

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt deze persoonsgegevens op grond van een wettelijke bevoegdheid, namelijk de Wet Bibob, en publiekrechtelijke taak.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

We verwerken de persoonsgegevens met als doel: het uitvoering geven aan toepassing van de Wet Bibob. Bij gemeente Eindhoven wordt de Wet Bibob ingezet bij de drank- en horecavergunning, exploitatievergunning, taxivergunning (TTO-vergunning), omgevingsvergunning voor bepaalde bouwactiviteiten, evenementenvergunning voor vechtsportgala’s, huisvestingsvergunningen.

Bron

We ontvangen de persoonsgegevens van diverse afdelingen van de gemeente Eindhoven, namelijk: Juridische Zaken, Toezicht en Handhaving, en Vergunningen. Daarnaast van de Politie, Landelijk Bureau Bibob, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst.

Delen met derden

We delen persoonsgegevens met de Politie, het Landelijk Bureau Bibob, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie.

Bewaartermijn

We bewaren de persoonsgegevens maximaal 5 jaar.

Beveiliging

Om de persoonsgegevens te beveiligen hebben we maatregelen getroffen conform artikel 32 AVG.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we vastleggen en met wie wij deze delen. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl

Daarnaast kunnen wij:

 • je persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • je persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden).

Je kunt alleen je eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien. Je andere privacy rechten kun je terug vinden op de pagina Privacy.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Of heb je vragen over de wijze waarop de gemeente met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met ons via privacy@eindhoven.nl.

Heb je vragen over de toepassing en de naleving van de privacywetgeving? Of heb je een klacht over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens omgaat? Neem dan gerust contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@eindhoven.nl.

Ben je niet tevreden over de manier waarop je verzoek of klacht is afgehandeld? Dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Off

Stel je vraag