Specifieke privacyverklaring Statistisch onderzoek

De sector Control van de gemeente Eindhoven voert statistisch, historisch en wetenschappelijk onderzoek uit om de stad van informatie te voorzien. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe de sector Control omgaat met persoonsgegevens van inwoners bij de uitvoering van dit onderzoek.

Privacyverklaring statistisch onderzoek

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe de sector Control van de gemeente Eindhoven omgaat met persoonsgegevens van inwoners bij het doen van statistisch, historisch en wetenschappelijk onderzoek. Bij het uitvoeren van onderzoek respecteren wij de privacy van inwoners en handelen wij binnen de wettelijke kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het handboek AVG & statistisch onderzoek van de Vereniging van Statistiek en Onderzoek (VSO). Meer informatie over hoe de gemeente Eindhoven verder omgaat met jouw persoonsgegevens kun je lezen in onze algemene privacyverklaring.

Grondslag en doelbinding

De sector Control verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor een specifiek en duidelijk omschreven doel en gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of voor de (verenigbare) doelen waarvoor ze verder worden verwerkt, waaronder wetenschappelijk en statistische doeleinden. Dit gebeurd altijd onder de grondslagen genoemd in Artikel 6 lid 1 AVG: op basis van toestemming van de betrokkene, op basis van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld cliëntervaringsonderzoek Jeugd en WMO) of als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Bescherming van gegevens

Om uw gegevens te beschermen treffen wij zowel fysieke als technische maatregelen. Zo zorgt de sector Control ervoor dat er geen onbevoegde toegang tot de gegevens mogelijk is. Alle gegevens die worden verzameld en verwerkt in bijvoorbeeld computersystemen zijn goed beveiligd en zich binnen de EU bevinden.  Ook zorgen wij ervoor dat geen gegevens gepubliceerd worden die herleidbaar zijn tot personen.

Opslag en bewaren van gegevens

Ons uitgangspunt bij het verwerken van data is dataminimalisatie. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is om het omschreven doel te bereiken. Onderzoeksgegevens worden dan ook zo snel mogelijk in het proces geanonimiseerd of gepseudonimiseerd op een passend niveau. Persoonsgegevens worden uiterlijk na één jaar uit onderzoeksgegevens verwijderd. Onderzoeksgegevens zonder persoonsgegeven worden uiterlijk na drie jaar verwijderd.

Toestemming intrekken

Op grond van de AVG hebben deelnemers aan onderzoek het recht om de eerder gegeven toestemming weer in te trekken. Hierbij hanteert de sector Control hierbij de volgende uitgangspunten:

  • Indien met het onderzoek alleen anonieme gegevens (onderzoeksdata) zijn of worden verwerkt, is de toestemming niet in te trekken. De reden is dat de gegeven antwoorden niet herleidbaar zijn naar de betrokkene en wij zodoende ook niet kunnen achterhalen wie de antwoorden heeft gegeven;
  • indien de toestemming tijdens het uitvoeren van het onderzoek wordt ingetrokken, dan worden alle gegevens van de betrokkene verwijderd. De uitzondering hierop is indien de intrekking van de toestemming het bereiken van het doel van het onderzoek onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen. In dat geval wordt de onderzoeksdata volledig geanonimiseerd, waardoor deze niet meer herleidbaar is naar de betrokkene;
  • indien de toestemming wordt ingetrokken nadat het onderzoek is afgerond, gepubliceerd of gerapporteerd dan worden de gegeven antwoorden en gegevens niet verwijderd. Voor zover dat nog niet heeft plaatsgevonden, worden de gegevens voor zover mogelijk geanonimiseerd. In het geval van toekomstige vervolgonderzoeken of bij hergebruik van de onderzoeksdata worden de gegevens van de betrokkene niet meegenomen.
  • Indien de toestemming wordt ingetrokken na het anonimiseren van de onderzoeksdata is de toestemming niet in te trekken. De reden is dat de persoonsgegevens al zijn geanonimiseerd en wij zodoende niet kunnen achterhalen wie de antwoorden heeft gegeven. Eventuele los bewaarde persoonsgegevens, bijvoorbeeld de contactgegevens om mensen te benaderen, worden indien de toestemming wordt ingetrokken wel verwijderd.

Als je de eerder gegeven toestemming voor een onderzoek wilt intrekken, dan kun je een e-mail sturen naar onderzoek@gemeente.nl.

AVG-rechten van betrokkenen

Onder de AVG hebben betrokkenen verschillende rechten, waaronder het recht op inzage, het recht op correctie van gegevens of het recht op verwijdering van gegevens. Meer informatie over wat deze rechten inhouden en hoe je jouw AVG-rechten kunt uitoefenen kun je lezen in de algemene privacyverklaring van de gemeente Eindhoven.

Vragen of klachten over onderzoek

Voor vragen over verwerking van persoonsgegevens kun je terecht bij privacy@eindhoven.nlMet klachten over de wijze waarop de sector Control bij onderzoek omgaat met jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Dit is de onafhankelijk toezichthouder die toeziet op de naleving van de AVG. Deze kun je bereiken door een e-mail te sturen naar fg@eindhoven.nl.

Indien je vindt dat de sector Control bij de uitvoering van dit onderzoek de AVG (privacywetgeving) schendt, dan heb je altijd het recht om de klacht bij de Functionaris Gegevensbescherming te melden maar ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Off

Stel je vraag