Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Je kunt te maken krijgen met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) wanneer je een omgevingsvergunning of vooroverleg hebt aangevraagd. Je kunt ook te maken krijgen met de CRK wanneer mensen in je buurt gaan bouwen of verbouwen.

De CRK adviseert de gemeente over de integrale kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Zij geeft advies over stedenbouw, openbare ruimte, cultuurhistorie en monumenten en de vormgeving van gebouwen (welstand). Een professioneel ambtelijk secretariaat ondersteunt de commissie bij haar taken.

De CRK bekijkt of een bouwproject of bouwplan voldoende kwaliteit heeft. De commissie bekijkt of het plan past in de omgeving door het te toetsen aan de criteria die staan in de welstandsnota. Elk plan wordt getoetst aan de algemene criteria. Daarnaast kunnen er objectgerichte en/of gebiedsgerichte criteria gelden. Als er sprake is van erfgoed en cultuurhistorische waarden beoordeelt de commissie of de plannen deze waarden respecteren.

Stel je vraag