Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Je kunt te maken krijgen met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) wanneer je een omgevingsvergunning of vooroverleg hebt aangevraagd. Je kunt ook te maken krijgen met de CRK wanneer mensen in je buurt gaan bouwen of verbouwen.

De CRK adviseert de gemeente over de integrale kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Zij geeft advies over stedenbouw, openbare ruimte, cultuurhistorie en monumenten en de vormgeving van gebouwen (welstand). Een professioneel ambtelijk secretariaat ondersteunt de commissie bij haar taken.

De CRK bekijkt of een bouwproject of bouwplan voldoende kwaliteit heeft. De commissie bekijkt of het plan past in de omgeving door het te toetsen aan de criteria die staan in de welstandsnota. Als er sprake is van erfgoed en cultuurhistorische waarden beoordeelt de commissie of de plannen deze waarden respecteren.

De werkwijze van de CRK is vastgelegd in de Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Niet alle plannen worden door de commissie in een vergadering beoordeeld. Vaak beoordeelt het secretariaat in opdracht van de commissie de eenvoudige plannen. Meer informatie over wie het plan beoordeelt, vind je in de Welstandsnota deel 2 (schema op pagina 4).

Daarnaast kent de CRK verschillende subcommissies. De complexiteit, erfgoedaspecten en omvang van een plan bepalen welke (sub)commissie het plan behandelt.