Omgevingsvisie

Eindhoven is in trek. Het aantal mensen dat hier woont en werkt neemt toe. Maar met woningen en bedrijven alleen, ben je er nog niet. Een fijne, leefbare stad vraagt ook om ruimte voor groen, klimaat, wegen, openbaar vervoer en goede voorzieningen. Hoe verhouden deze thema’s zich tot elkaar? Kunnen ze elkaar versterken of moeten we juist keuzes maken? Daarover gaat de omgevingsvisie 2.0. voor Eindhoven. De gemeente heeft de omgevingsvisie niet alleen gemaakt. De hele stad kon meedoen.

Het resultaat is de ontwerp omgevingsvisie voor Eindhoven, die in juni 2024 is vastgesteld door het college. Ook is het ontwerp omgevingseffectrapport vastgesteld. Beide documenten liggen van maandag 24 juni 2024 tot en met zondag 18 augustus 2024 ter inzage. Je kunt gedurende deze periode een zienswijze indienen.

Videoverslag Eindhoven in 2040

Omgevingsvisie juni 2020 in het kort

Stel je vraag