Functionaris Gegevensbescherming gemeente Eindhoven

Binnen de gemeente Eindhoven is een functionaris aangesteld die zich speciaal richt op de bescherming van persoonsgegevens. Dit is de Functionaris Gegevensbescherming (ook wel aangeduid als de ‘FG’).

Wat doet de Functionaris Gegevensbescherming?

Een FG houdt binnen een organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. Een FG is onafhankelijk. Om deze onafhankelijkheid te waarborgen, ontvangt de FG geen instructies over het vervullen van haar taken en geniet zij ontslagbescherming.

De FG van de gemeente Eindhoven heeft onder meer de volgende wettelijke taken:

  • De medewerkers en bestuurders van de gemeente informeren en adviseren over eisen en verplichtingen van de privacywetgeving;
  • Het toezien op naleving door de gemeente van de privacywetgeving en haar eigen privacybeleid;
  • Het toezien op toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding binnen de gemeente;
  • Advies geven over een ‘gegevensbeschermingseffectbeoordeling’ (ook wel een Data Protection Impact Assessment DPIA);
  • Optreden als contactpunt voor de externe toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Waarvoor kan ik contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming?

Je kunt, als betrokkene, contact opnemen met de FG via fg@eindhoven.nl voor alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van jouw gegevens en met de uitoefening van jouw rechten als betrokkene.

Wanneer kan ik contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming?

Nadat je jouw vragen, klachten of jouw rechten als betrokkene eerder hebt voorgelegd aan de organisatie via privacy@eindhoven.nl en deze naar jouw mening niet afdoende afgehandeld zijn.

Stel je vraag