Beleidsregels gehandicaptenparkeerkaarten en gehandicaptenparkeerplaatsen

Doel van deze beleidsregels is het vaststellen van heldere regels ten aanzien van het verstrekken van gehandicaptenparkeerkaarten en het realiseren van gehandicaptenparkeerplaatsen. Dit past binnen de doelstelling “Bereikbaarheid” binnen het programmaonderdeel 8.6 verkeer en vervoer van het raadsprogramma.

Inleiding

Op dit moment zijn er in Eindhoven geen duidelijke beleidsregels voor de nadere uitwerking van de landelijke Regeling Gehandicaptenparkeerkaart die bepaald aan wie een kaart (GPK) verstrekt wordt. Tevens zijn er geen beleidsregels voor de aanvraag en toewijzing van  individuele en algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Middels het opstellen van beleidsregels voor zowel de afgifte van gehandicaptenparkeerkaart als de gehandicaptenparkeerplaats worden beiden optimaal op elkaar afgestemd.

Daarnaast zijn alle regels ( zowel landelijke als lokale) rondom parkeren voor gehandicapten in één document samengebracht. Hieraan is zowel intern als extern behoefte.

Voorstel

Vaststellen beleidsregels gehandicaptenparkeerkaarten en gehandicaptenparkeerplaatsen.

Argument 1: Heldere op elkaar afgestemde beleidsregels formuleren

Door het ontbreken van duidelijk beleidsregels wordt op dit moment niet eenduidig omgegaan met het verstrekken van gehandicaptenparkeerkaarten en het aanleggen van gehandicaptenparkeerplaatsen. De beleidsregels moeten een heldere eenduidige toekenning bevorderen.

Argument 2: Voorkomen van misbruik van de gehandicaptenparkeerkaart door het aanscherpen van de uitvoeringsregels

De gehandicaptenparkeerkaart is een gewild document, zeker gezien het feit dat het parkeren voor gehandicapten binnen de gehele gemeente (met uitzondering van commerciële parkeergarages) gratis is. Het voorkomen van misbruik en onterechte afgifte moet daarom zo veel mogelijk worden voorkomen. In het beleidsdocument zijn derhalve een aantal uitvoeringsregels opgenomen die dit moeten bewerkstelligen, te weten:

  • het aanscherpen van de keuring om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart
  • verplichting om bij diefstal en verlies van de kaart een proces verbaal te laten opmaken
  • bij misbruik van de kaart de kaart tijdelijk innemen

Argument 3: Aanscherpen criteria voor het verstrekken van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Ook de regels voor het aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats zijn aangescherpt. Dit ligt direct in het verlengde van de aanscherping van de keuring voor de verstrekking van de gehandicaptenparkeerkaart. Dit is immers eerste voorwaarde voor het in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats.

Gezien de steeds toenemende parkeerdruk en de beperkt beschikbare openbare ruimte is belangrijk zorgvuldig om te springen met de toekenning van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen.

Argument 4: Bevorderen eenduidig straatbeeld

Door het ontbreken van eenduidig beleid is er op straat ook geen eenduidig beeld. Gehandicaptenparkeerplaatsen worden niet altijd op dezelfde wijze uitgevoerd en vaak niet verwijderd indien de belanghebbende hier geen recht meer op heeft. Zo ontstaat er een verloedering va het straatbeeld. Door betere regels en striktere naleving hiervan kan de openbare ruimte ook beter worden bijgehouden voor wat betreft de gehandicaptenparkeerplaatsen.

Kanttekeningen

1.2 en 1.3 Ontevreden inwoners

Door de aanscherping van de uitvoeringsregels zullen minder mensen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Tevens kan door een eventuele herkeuring het recht op een gehandicaptenparkeerkaart en eventueel de daar aan gekoppelde gehandicaptenparkeerplaats vervallen. De gehandicaptenparkeerkaart en plaats zijn geen verworven recht meer maar kunnen worden ingetrokken en opgeheven. Dit kan resulteren in ontevreden burgers.

Communicatie

De beleidsregels zijn ter advisering voorgelegd aan het Platform gehandicapten Eindhoven en de participatiecommissie. De opmerkingen voortvloeiend uit deze overleggen zijn in het beleid verwerkt.

Na vaststelling zullen de beleidsregels worden bekendgemaakt via Groot Eindhoven.

directeur

fja/LF09040722

september 2009