Voorlopig ontwerp fietsroute De Run - HTCE

De reacties die wij ontvingen op het voorlopig ontwerp en de ontwerpnotitie zijn opgenomen in een versie van de rapportage Samenspraak Fietsroute De Run-HTCE.  We hebben hierin aangegeven of we op grond van de reactie het ontwerp hebben aangepast of niet, inclusief een onderbouwing hiervoor.

Het voorlopig ontwerp is op 8 november 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W van Eindhoven. Het college heeft een positief besluit genomen en de route definitief gekozen. In de Raadsinformatiebrief en bijlage vind je alle informatie hierover. 

Hoe ziet het voorlopig ontwerp eruit?

  • De fietsroute loopt vanaf de ondergang bij de N2/A2, door de Ulenpas en de Hunenborg, door het natuurgebied Hanevoet, naar de High Tech Campus. Er is speciaal aandacht voor verkeersveiligheid voor de route door de wijk en de natuurwaarden voor de route door het natuurgebied. Op dit moment is het ontwerp van de onderdoorgang A2 nog niet volledig uitgewerkt. Het uitgangspunt is dat de rijbaan van 5,80 m breed in het midden van de onderdoorgang wordt gelegd en dat aan beide zijden van de rijbaan een fietspad met een breedte van 2,50 m wordt gerealiseerd. Aan de zuidkant van de onderdoorgang wordt het bestaande voetpad behouden. De overige ruimte wordt ingericht als ecologische zone.
  • De bussluis is opnieuw ontworpen, maar blijft op dezelfde plek. De fietspaden worden in het nieuwe ontwerp om de bussluis heen geleid.
  • De Ulenpas en Hunenborg worden ingericht als fietsstraat, waarbij de rijbaan wordt versmald en wordt opgedeeld door een middenstrook. Voor de kruispunten op de Ulenpas is gekozen voor het toepassen van gelijkwaardige kruispuntplateaus. De ruimte die vrijkomt door deze versmalling van de rijbaan wordt aan beide zijden van de Ulenpas ingericht als groenstrook. De groenstroken worden voorzien van (bezoekers)parkeerplaatsen.
  • Op het deel langs de Dommel gaan we uit van de huidige breedte van het aanwezige pad en het behoud van de bomen, mits dit mogelijk is. Volgens de richtlijnen is de gewenste breedte voor een tweerichtingenfietspad met het verwachte aantal fietsers 4 meter. De minimale breedte is 3,5 meter.
  • Er is nadrukkelijk aandacht voor de veiligheid van wandelaars. Tussen de Hanevoetvijver en de brug van de HTCE wordt een wandelpadenstructuur aangelegd. Zo ontstaat een doorlopende wandelroute, die gescheiden is van het fietspad.
  • Voor het fietspad HTC de Run wordt gekozen voor route Ulenpas-Hunenborg wanneer het een verbetering betekent voor de ecologie. De uitkomsten van de natuurtoets vragen verder onderzoek. Dit om de impact van de aanleg van de route op de mogelijk aanwezige (dier)soorten te bepalen en om eventueel te treffen maatregelen te benoemen. De natuurwaarden worden in nauw overleg met Trefpunt Groen Eindhoven versterkt. Dit gebeurt door nadere uitwerking van de aanbevelingen uit de rapportage Natuurwaarden.

Informatie over het voorlopig ontwerp vind je ook in de documenten hieronder.

Wat hebben we gedaan met jouw reactie?

Je kunt bekijken wat we met de reacties hebben gedaan in de documenten hieronder. 

De bestanden op deze pagina zijn niet volledig digitoegankelijk. Is de informatie voor jou niet goed leesbaar/toegankelijk? Laat het ons weten via het reactieformulier onderaan deze pagina.

Stel je vraag