Chat met ons

Specifieke privacyverklaring Behandelen van VPT agressie incidenten in kader van Veilige Publieke Taak

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur jouw gegevens beschermt.

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens verwerkt de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur bij het behandelen van een melding in het kader van de Veilige Publieke Taak* (VPT)?

* Bescherming van medewerkers en politieke ambtsdragers bij het uitoefenen van de publieke taak.

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Land
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Geboortedatum of leeftijd
 • Geslacht
 • Gegevens over iemands financiële of economische situatie en kentekengegevens (incidenteel)
 • Ras, etniciteit (kan herleidbaar zijn uit aangeleverde informatie)
 • Politieke opvattingen
 • Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
 • Gegevens over gezondheid (heel incidenteel op basis van inhoud casus)
 • Kopie foto


Het soort en aantal aangeleverde gegevens hangt af van het type melding. De voor de behandeling van de melding niet relevante/noodzakelijke persoonsgegevens, worden niet verder verwerkt.

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt deze persoonsgegevens in het Agressie Registratiesysteem Overheid (ARO), MS Word, MS Excel, Acrobat Reader, MS Outlook, eDOCS.

Grondslag

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt deze persoonsgegevens vanwege een publiekrechtelijke taak en een wettelijke verplichting (art. 7:658 BW (Burgerlijk Wetboek) en art. 3 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt de persoonsgegevens met als doel: ‘de bescherming van medewerkers en politieke ambtsdragers bij het uitoefenen van de publieke taak’.

Delen met derden

Persoonsgegevens worden, indien relevant of noodzakelijk, gedeeld met Politie (voor het opnemen van de aangifte, uitvoeren strafrechtelijk onderzoek, toezicht houden op en uitvoeren van de gemaakte afspraken. Hiervoor worden persoonsgegevens uitgewisseld van zowel plegers en slachtoffers), het Openbaar Ministerie (om de verdachte te kunnen vervolgen als dat van toepassing is). Daarnaast met Security Professionals B.V. (i.k.v. uitvoering van beveiligings- en receptiediensten binnen de gemeentelijke gebouwen).

Bewaren persoonsgegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur bewaart de persoonsgegevens maximaal 5 jaar. Incidenteel kan hiervan worden afgeweken als bij een casus blijkt dat er een blijvend verhoogd veiligheidsrisico aanwezig is.

Rechten

Kijk voor je privacyrechten op Privacy | Eindhoven onder “Wat zijn mijn privacyrechten?”

Beveiliging en bescherming van gegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

Heeft u vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.vjb@eindhoven.nl.

Heeft u vragen over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy.vjb@eindhoven.nl

Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Off