Chat met ons

Privacyverklaring uitvoeren van taken toezichthouders

Voor uitvoeren van taken van de toezichthouders gebruikt de sector Ruimtelijke Uitvoering  van de gemeente Eindhoven persoonsgegevens. We leggen graag uit hoe we dat doen.

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

We verwerken bij het uitvoeren van taken van de toezichthouders alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • NAW gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Kentekengegevens
 • BSN
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Locatie van betrokkene

 

We verwerken deze persoonsgegevens met :

 • Flash Rental Services B.V. als leverancier van het Portofonie systeem.
 • IBOU B.V. als leverancier van het HEaPP informatiesysteem.
 • Brickyard B.V. als leverancier van het Bluebrick informatiesysteem (ook bekend onder de naam “Handhavingssysteem”).

Grondslag

Deze persoonsgegevens verwerken we op grond van een 3-tal grondslagen:

Grondslag 1: Op grond van artikel 6, lid 1, onder e, AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Grondslag 2:  Op grond van artikel 6 lid 1 f van de AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Grondslag 3: Grondslag voor de verwerking in het kader van de nevendoelstelling als vermeld in paragraaf 1.2.1. is de verenigbaarheid van de verwerking met het oorspronkelijke doel. Het is een verdere verwerking van de persoonsgegevens met het oog op statistische doeleinden, zoals gesteld wordt in artikel 5 lid 1 sub b van de AVG. De waarborgen zoals bedoeld in artikel 89 lid 1 AVG, worden hierbij in acht genomen.

Doel

We gebruiken de persoonsgegevens voor toezien op leefbaarheid en veiligheid binnen de gemeente Eindhoven.

Delen met derden

We delen persoonsgegevens met:

 • Flash Rental Services B.V. als leverancier van het Portofonie systeem.
 • IBOU B.V. als leverancier van het HEaPP informatiesysteem.
 • Brickyard B.V. als leverancier van het Bluebrick informatiesysteem (ook bekend onder de naam “Handhavingssysteem”).

Bewaartermijn

We bewaren de persoonsgegevens 5 jaren na uitvoeren van het toezicht. Dit betekent dat alle gegevens in de informatiesystemen, inclusief de gegevens behandeld in de back office na 5 jaren vernietigd worden.

Beveiliging

Om de persoonsgegevens te beveiligen hebben we maatregelen getroffen conform artikel 32 AVG.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we vastleggen en met wie wij deze delen. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl

Daarnaast kunnen wij:

 • je persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • je persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
 • je persoonsgegevens verwijderen bij Flash Rental Services B.V., IBOU B.V. en/ of Brickyard B.V.  Overigens worden met het portofoniesysteem (Flash Rental Services B.V.) geen persoonsgegevens verwerkt behalve recente locatiegegevens van eigen medewerkers van de gemeente.

Je kunt alleen je eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Je andere privacyrechten kun je terug vinden op Privacy | Gemeente Eindhoven

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Of heb je vragen over de wijze waarop de gemeente met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met ons via privacy@eindhoven.nl.

Heb je vragen over de toepassing en de naleving van de privacywetgeving? Of heb je een klacht over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens omgaat? Neem dan gerust contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@eindhoven.nl.

Ben je niet tevreden over de manier waarop je verzoek of klacht is afgehandeld? Dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Off