Chat met ons

Klachtenregeling aanbesteden Gemeente Eindhoven

De Aanbestedingswet 2012 vermeldt in artikel 4.27 een klachtenregeling aanbestedingsprocedures. Deze bestaat uit drie onderdelen, te weten:

 1. Klachtenmeldpunt,
 2. Standaard klachtenregeling en
 3. Commissie van aanbestedingsexperts.

Algemeen/inleiding

De gemeente Eindhoven, als aanbestedende dienst, neemt in elke aanbesteding(sdocumenten) op:

 1. De projectleider/contactpersoon in de concrete aanbesteding.
 2. Personen betrokken bij het aanbesteding klachtenmeldpunt:
  • Aanspreekpunt/persoon binnen de aanbestedende dienst/sector
  • Persoon(en) is niet rechtstreeks betrokken bij de concrete aanbesteding
  • Heeft kennis van inkopen en aanbesteden.
 3. Het e-mailadres waarop klachten gemeld moeten worden te weten aanbestedingen.meldingen@eindhoven.nl.
 4. De klachtenprocedure staat vermeld in aanbestedingsstukken.

Eventuele klachten en onduidelijkheden worden van gemeentewege in een zo vroeg mogelijk stadium van het aanbestedingsproces voorkomen en/of opgelost. De gemeente Eindhoven neemt de klachten in een vroeg stadium in en leeft op deze wijze ook na, het algemeen aanvaarde motiverings- en transparantiebeginsel, conform de proportionaliteitsgids, behorende bij de Aanbestedingswet 2012.

De gemeente Eindhoven evalueert periodiek de werking van de klachtenregeling aanbesteden.

Artikel 1 toepasselijkheid klachtenregeling

De klachtenregeling heeft betrekking op de gemeente Eindhoven als aanbestedende dienst en de klager.

Artikel 2 klager

 1. Een bij een concrete aanbestedingsprocedure van de gemeente Eindhoven betrokken ondernemer, brancheorganisatie, onderaannemer(maar niet over de relatie tussen hoofd- onderaannemer) heeft het recht een klacht in te dienen bij de gemeente Eindhoven.
 2. Op grond van deze regeling kan niet anoniem worden geklaagd.

Artikel 3 klacht mogelijkheid

Deze klachtenregeling aanbesteden gemeente Eindhoven 2013, biedt een mogelijkheid om bij een neutrale instantie/plek/plaats een klacht in te dienen over een concrete aanbesteding(sprocedure).  

Artikel 4 inhoud klacht

Lid 1: Klachtomschrijving:

 1. een klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de gemeente Eindhoven en bevat in ieder geval een gemotiveerde omschrijving van de klacht
 2. een klacht bevat naam, adres en woonplaats/vestigingsplaats van de klager
 3. dagtekening.

 

Lid 2: Klachten dienen betrekking te hebben op een concrete aanbesteding(sprocedure).

Lid 3: Als blijkt dat de klacht een vraag of opmerking is, die beantwoord kan worden via de Nota van Inlichtingen van de concrete aanbesteding, dan gaat dat voor.

Lid 4: een klacht mag niet gaan over algemeen inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Eindhoven.

Lid 5: een anonieme klacht wordt niet als klacht in de zin van deze klachtenregeling gezien en wordt niet ontvankelijk verklaard.

Artikel 5 geen opschortende werking

Een klacht heeft geen opschortende werking en zet de aanbesteding(sprocedure) niet stil!

Artikel 6 tijdigheid klacht

Lid 1. De klager maakt klacht tijdig kenbaar.

Lid 2. De klacht dient schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de afdeling Inkoop. Dit kan per e-mail (aanbestedingen.meldingen@eindhoven.nl of per post gemeente Eindhoven/ afdeling Inkoop, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Lid 3. De klager doet een voorstel voor een oplossing(srichting).

Artikel 7 adressering

Het klachtenmeldpunt aanbesteden van de gemeente Eindhoven bevestigt de ontvangst van de klacht en onderzoekt de klacht en doet binnen 2 weken uitspraak.

 1. Klacht terecht. De consequenties hangen af van de aard van de klacht. De klager wordt rechtstreeks geïnformeerd. Alle betrokkenen in de aanbestedingsprocedure worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via Nota van Inlichtingen behorende bij de concrete aanbesteding.
 2. Klacht afgewezen. De aanbestedende dienst zal een gemotiveerd bericht aan de klager verzenden.

Artikel 8 behandeling en rechtsmiddelen

Lid 1: Indien klager(s) het niet eens is met de wijze waarop de klacht door de gemeente Eindhoven is afgehandeld kan een klacht ingediend worden bij de landelijke Commissie van aanbestedingsexperts.

Lid 2: Klager heeft de mogelijkheid zich te richten tot de Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats ’s-Hertogenbosch.

Artikel 9 citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: “klachtenregeling aanbesteden gemeente Eindhoven 2013”.

December 2013