Vervanging bruggen Genderpark

De twee betonnen bruggen in het Genderpark zijn aan vervanging toe. In samenspraak met diverse organisaties, waarin de reacties vanuit de omliggende buurten zijn meegenomen, is er een definitief ontwerp gemaakt. De nieuwe bruggen dragen bij aan een veilige situatie voor de bezoekers aan het park. De werkzaamheden vinden plaats in het najaar van 2021 en lopen door in 2022.

Waarom zijn er maatregelen nodig?

Vanwege scheurvorming en het verdwijnen van de samenhang in de betonconstructie gaan we de twee bruggen in het Genderpark vervangen. De bruggen voldoen niet meer aan de basiskwaliteit van de veiligheid.

De bruggen kunnen niet meer opgeknapt worden. Daarom is ervoor gekozen om twee nieuwe bruggen te plaatsen. Dit is van groot belang omdat de bruggen gebruikt worden als loop- en fietsverbinding in het park zelf en tussen de omliggende buurten.

Het terugbrengen van de bruggen is een complexe opgave. Dit komt door aanwezige bodemverontreiniging, de wens om de cultuurhistorische waarden in de nieuwe bruggen te verwerken, het toegankelijk maken van de bruggen en paden voor alle gebruikers en de wens om ecologische waarden in het park meer kansen te geven.

Bekijk de video die gemaakt is, waarin de projectleider en architect het ontwerp toelichten.

Vervanging bruggen Genderpark

Wanneer zijn de huidige bruggen gebouwd en ziet het er nu uit?

Het Genderpark is aan het einde van de jaren '50 aangelegd door de gemeente als plantsoen aan de Maria van Bourgondiëlaan. Dit stuk liep langs een gekanaliseerd gedeelte van de Gender, dat de vorm van een langgerekte vijver heeft gekregen.

De bruggen zijn rond 1961-62 gebouwd en vormen samen met het park één geheel. De stijl van de bruggen is een kenmerkend onderdeel van de stedenbouw uit de wederopbouwperiode. Het brugtype is een belangrijke ‘handtekening’ van het werk van landschapsarchitect F. Fontaine in Eindhoven. Het werk van Fontaine (als ook de karakteristieke bruggen) keert op meerdere plekken terug in Eindhoven, onder andere bij het Stadswandelpark.

Hieronder staat een afbeelding van de brug.

Op dit moment ziet de brug er zo uit:

Hoe gaan de bruggen en het park eruit zien?

De nieuwe Genderbruggen hebben dezelfde gebogen lijnen en schuine constructie als de huidige bruggen. Hiermee zijn ze als het ware een ‘echo’ van de originele bruggen. In het vormgevingsdocument onderaan deze pagina worden de bruggen uitgebreid beschreven.

De omgeving van de bruggen gaat wel veranderen. Dit komt doordat de nieuwe bruggen op de oevers staan. Dit komt voornamelijk door de aanwezige bodemverontreiniging in de Gender en de wens om niet weer in een grote saneringsoperatie terecht te komen. We laten de oude fundering dan ook zitten. Door de fundering op de oevers te maken kunnen de oevers onder de brug doorlopen, wat belangrijk is voor de (kleine) dierenwereld. In het vormgevingsdocument kunt u de onderbouwing van het ontwerp lezen. De brug wordt hieronder afgebeeld.

De aanleg van de bruggen heeft invloed op het park. Bij de uitwerking van het voorlopig naar een definitief ontwerp worden de wijzigingen beter zichtbaar.

Bruggen en paden
Een belangrijk uitgangspunt is dat de bruggen toegankelijk zijn voor alle gebruikers. De bruggen en de paden zijn vrij steil waardoor personen met een fysieke beperking en bijvoorbeeld ouderen moeite hebben om de bruggen te passeren, als dat al lukt. Hierover hebben we diverse reacties gehad.

De bruggen worden minder steil en behouden toch de gebogen en kenmerkende vorm. Om de paden minder steil te maken, moeten ze over een grotere lengte worden opgehoogd. Aan de noordzijde van de westelijke brug wordt een pad iets verlegd. Het hoogteverschil zou te hoog worden als we het pad minder steil zouden maken. Het pad blijft parallel aan het water lopen zodat men toch op een zelfde wijze kan genieten van het park.

Bomenbestand
Als onderdeel van het project hebben we de bomen onderzocht. Zo is in beeld gebracht wat de verschillende soorten zijn, de grootte, vitaliteit, eventuele schade en toekomstverwachting.

Doordat we de bruggen op de oevers plaatsen is het gevolg dat bij de westelijke brug er twee bomen gekapt moeten worden. De wortels worden te veel wortels beschadigd. Op het linker plaatje hieronder zijn dat de rode bomen (nr. 6 en 8). Bij de oostelijke brug zijn er vier bomen waarbij de wortels mogelijk beschadigd gaan raken. Bij deze bomen heeft het minder steil maken van de bruggen en paden effect op de bomen. We gaan proberen de bomen tijdens de uitvoering te behouden. In het rechter plaatje hieronder zijn deze in oranje aangegeven (nr.14, 15, 16 en 20). We vragen uit voorzorg wel een kapvergunning aan omdat we anders het werk moeten stilleggen voor een te lange periode als blijkt dat deze niet te behouden zijn.

Preventief kappen
Uit het onderzoek komt naar voren dat er een aantal bomen staan die geen toekomstverwachting hebben. Met name de essen hebben veel taksterfte. Dat staat los van dit project. Deze bomen worden tijdens de uitvoering van het project uit voorzorg gekapt. In de afbeeldingen hierboven, zijn de bomen met een grijze cirkel aangegeven.

Nieuw beplantingsplan
De twee bomen die gekapt moeten worden, willen we vervangen door jonge aanplant. Daarbij willen we de boomwaarde behouden. We gaan kijken of we rondom de bruggen de nieuwe bomen kunnen planten. Het kan ook elders zijn, bijvoorbeeld bij de hondenlosloopplek. We bekijken goed welke bomen geschikt zijn voor het Genderpark. De kwaliteit van de nieuwe aangeplante bomen is onvoldoende in het Genderpark. Zo is het in de zomer vaak (te) droog en in de winter (te) nat. Vanwege deze bodemgesteldheid is het niet mogelijk om ideale bomengroeiplaatsen te maken in het Genderpark. Het is verder de bedoeling de dode bomen in het najaar van 2021 te vervangen.

Hoe ziet de planning eruit?

Hieronder staat een globale planning. Deze kan veranderen als sommige onderdelen langer duren.

Mei tot september 2021
In deze periode worden de meeste onderzoeken afgerond en vindt er een onderzoek plaats naar mogelijke niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Verder wordt samen met de aannemer het ontwerp gedetailleerder uitgewerkt en worden de berekeningen aan de constructie opnieuw gecontroleerd. Daarna wordt de technische tekening gemaakt en het bestek opgesteld.

Voor de aanleg van de bruggen en de kap van de bomen wordt een omgevingsvergunning aangevraagd.

Oktober 2021 tot april 2022
Uitvoering van de sloop en de aanleg van de nieuwe bruggen. Deze periode kan later beginnen en het werk kan langer duren. Dit is afhankelijk van nog niet te voorziene omstandigheden zoals vertraging in de procedures en vergunningverlening, aanbesteding of weersomstandigheden.

Wat betekenen de maatregelen voor jou?

Tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden wordt de omgeving van de twee bruggen afgezet en is deze niet toegankelijk voor publiek. De middelste brug blijft toegankelijk, als ook de paden die daar naar toe leiden.

Afscherming bouwlocatie
Tijdens de uitvoering worden de bouwlocaties voorzien van bouwhekken. Zodoende is er geen gevaar voor bezoekers aan het park en kan de aannemer veilig en gezond werken conform de Arbowet.

Milieueisen en geluid
Er wordt gecontroleerd of de werkzaamheden stikstofneutraal uitgevoerd kunnen worden. Tijdens de werkzaamheden kan er geboord worden, wat geluid produceert. Dit geluid wordt aan de hand van de bestaande regelgeving gecontroleerd en er wordt volgens geldende tijdsvensters gewerkt zodat de overlast tot het minimum beperkt wordt.

Meer informatie

Voor aanvang van de werkzaamheden worden de omliggende buurten geïnformeerd via een wijkinfo. Ook wordt op deze pagina nieuws gedeeld wanneer dit er is.

Voor vragen over het ontwerp van de bruggen kunt u contact opnemen met de L. Lurvink, projectleider, e-mail l.lurvink@eindhoven.nl.                                                              
Meer weten over de vervanging van de bruggen in het Genderpark? Bekijk dan onderstaande bestanden.