Steunmaatregelen gemeente Eindhoven ivm corona

Het coronavirus treft verschillende groepen in de Eindhovense samenleving hard, zoals: ondernemers, verenigingen, initiatiefnemers uit de culturele sector, zorgaanbieders en gesubsidieerde instellingen in het sociaal domein. 

De noodzakelijke maatregelen van het rijk in de aanpak van het coronavirus brengen deze groepen in financiële problemen. Het college van B en W van Eindhoven neemt daarom extra maatregelen om acute hulp te bieden. 

Overzicht van steunmaatregelen

Ondernemers en zzp'ers (update 8 juli)

Noodfonds voor start-ups

De volgende partners in de regio Brainport Eindhoven hebben samen met de provincie Brabant een noodfonds opgericht voor de kleinere, innovatieve start-ups, die buiten de landelijke regelingen vallen: Bright Move, Incubator 3+, Brainport Development, Technische Universiteit Eindhoven, Rabobank Eindhoven, gemeente Eindhoven, Brabant Startup Fonds, ASML en Philips.  Het fonds start met een bedrag van 1 miljoen euro. Dit is een goed voorbeeld van de publiek-private samenwerking in onze regio. Hiermee ondersteunen en behouden we een belangrijke groep voor het toekomstig verdien- en innovatievermogen van deze regio en Nederland.

Ondernemersloket

Voor ondernemers en zzp’ers is een speciaal ondernemersloket. Dat is bereikbaar via eindhoven.nl/ondernemersloket,  telefonisch via 040 - 238 42 22 en via het mailadres ondernemersloket@eindhoven.nl

Hier kunnen ondernemers (ook zzp’ers) terecht met hun vragen over de maatregelen van het nationale noodpakket Economie & Banen en de lokale uitwerking hiervan. Ook kunnen zij een aanvraag indienen voor de lokale regelingen, zoals de tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Torzo). Ruim 5200 aanvragen zijn binnengekomen en er zijn inmiddels 3800 voorschotten verleend voor levensonderhoud aan zelfstandigen in Eindhoven. De definitieve regeling is pas eind april 2020 gecommuniceerd. Op grond van de definitieve regeling gaan we nu per aanvraag vaststellen wat de financiële ondersteuning aan de ondernemers is. Mogelijk moeten we daarbij aanvullende documenten opvragen bij ondernemers, of wordt de hoogte van de subsidie anders dan het voorschot dat verleend is. Dat heeft te maken met de nadere voorwaarden die het Rijk heeft opgelegd

We overleggen wekelijks met de voorzitters van de ondernemerskoepels in Eindhoven om de actuele knelpunten in kaart te brengen. Vanuit Eindhoven coördineren we dit economisch beeld ook voor de regio, in nauwe afstemming met Brainport Development.

Versoepeling uitstel betaling (toeristen)belasting

Eén van de onderdelen in het nationale Noodpakket voor Banen en Economie is een van versoepeling uitstel betaling belasting en toeristenbelasting. Veel ondernemers en zzp’ers hebben als gevolg van de corona-crisis liquiditeitsnood. Wij hebben daarom het volgende besloten:

  • Voor ondernemers en zzp‘ers verlenen we op verzoek uitstel van betaling voor de gemeentelijke belastingen OZB, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, rioolheffing, precario, reclame- en toeristenbelasting. Dit uitstel geldt vooralsnog tot 1 oktober 2020. Het is een overbruggingsmaatregel. Het betekent in deze fase geen afstel van belastingbetaling.
  • Specifiek voor de BIZ (Bijdrage BedrijvenInvesteringsZone) bieden we een mogelijkheid tot uitstel van betaling tot 1 oktober 2020.
  • De definitieve aanslagen toeristenbelasting 2019 verplaatsen we van april naar eind juni 2020.
  • De invordering van de voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 (gepland eind juni 2020) laten we vervallen. We bekijken in de komende periode hoe we hiermee omgaan.
  • De horeca hoeft het eerste halfjaar van 2020 geen precariobelasting te betalen. Doordat de horeca moest sluiten, is vanaf half maart ook geen gebruik meer gemaakt van de terrassen. Afhankelijk van de ontwikkelingen bekijkt de gemeente of verlenging na juni aan de orde is.
  • De definitieve aanslagen toeristenbelasting 2020 worden pas in het voorjaar van 2021 worden opgelegd.
  • We schorten, na verzoek om uitstel, alle verdere herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen aan ondernemers op bovenstaande belastingen en heffingen op tot na 1 oktober 2020 en we berekenen in de tussentijd nagenoeg geen invorderingsrente (0,01%).

Kwijtschelding precariobelasting terrassen (jan - jun 2020)
De precariobelasting specifiek voor terrassen wordt voor de periode januari t/m juni 2020  kwijtgescholden. Dit geldt voor horecagelegenheden die door de verlenging van de landelijke maatregelen tot 20 mei 2020 geen gebruik kunnen maken van de gemeentegrond voor terrassen. Op basis van de (landelijke) ontwikkelingen wordt deze periode wel of niet verlengd. Op korte termijn volgt meer informatie.

We willen hiermee lucht geven aan ondernemers. Betaal je als ondernemer in Eindhoven gemeentelijke belastingen, zoals OZB, toeristenbelasting en precariobelasting? Dan kun je uitstel van betaling tot 1 juli 2020 aanvragen bij de afdeling Heffingen en Invordering van de gemeente Eindhoven. Je kunt dit online doen via het Ondernemersloket coronavirus.