Regels voor terrassen

Algemene regels

Bepalingen aangaande het terras

 • Het terrasseizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december
 • Terrassen mogen niet op of naast belendende percelen worden geplaatst;
 • Het terrasmeubilair moet worden geplaatst binnen de grenzen van het terras zoals in de vergunning en de site van de gemeente Eindhoven is aangegeven;
 • Een coffeeshop wordt niet toegestaan een terras te exploiteren;
 • Door of namens het gemeentebestuur van Eindhoven kan tijdelijk het recht worden ontzegd om van het terras gebruik te maken, een en ander in verband met stedelijke evenementen, markten, braderieën e.d. en of werkzaamheden aan bestrating, kabels en inleidingen etc. Indien dit geval zich voordoet, geldt geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Openingstijden terras

 • De exploitatie van een terras in een woonwijk mag plaatsvinden tussen 09.00 uur en 23.00 uur. Niet als woonwijk wordt in ieder geval beschouwd het gebied dat wordt begrensd door de Emmasingel, de Keizersgracht, de Wal, de P.Czn Hooftlaan, de Hertogstraat, de Vestdijk en het 18 Septemberplein, de inrichtingen die aan deze straten zijn gelegen en de inrichtingen die zijn gelegen aan het Stationsplein, de Dommelstraat, het Wilhelminaplein, de Woenselse Markt, de Kleine Berg en de Grote Berg. Verder de horeca-inrichtingen gelegen aan het Trudoplein gelegen tussen de Ekkerstraat en de Schootsestraat.
 • Het sluitingsuur van de niet in een woonwijk gelegen gebieden, zoals hiervoor vernoemd, is gelijk aan het sluitingsuur voor het horecabedrijf zoals bepaald in artikel 2.3.1 4.van de APV.
 • In het belang van de openbare orde, woon- en leefomgeving of in geval van bijzondere omstandigheden daaraan gerelateerd kan de burgemeester tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.

Beperken overlast

 • Afval, lege of kapotte flessen en glazen moeten direct van het terras en uit de omgeving daarvan worden verwijderd.
 • De ondergrond van het terras moet schoon zijn.
 • Afvalbakken op het terras moeten regelmatig worden geleegd. Vrijkomend afval mag niet in straatkolken worden geveegd of gespoten en moet binnen het horecabedrijf worden opgeslagen in afwachting van afvoer.
 • Personen mogen het terras niet met glazen of flessen verlaten.
 • Op het terras mag geen levende of mechanische muziek ten gehore worden gebracht.
 • Op het terras mag niet worden gebarbecued, geen vuur voor koken, bakken en braden worden aangelegd, geen sfeervuren, zoals terrashaarden en vuurkorven in gebruik worden genomen en geen fakkels voor verlichting worden gebruikt.

Terrasmeubilair

Het volgende terrasmeubilair wordt toegestaan op het terras (dit voor zover de bijgevoegde gebiedsgerichte regels hier geen uitzondering op maken dan wel nadere voorschriften hieraan stellen):

 • Stoelen, niet zijnde krukken.
 • Het aantal zitplaatsen per m2 in gebruik te nemen terras mag niet meer bedragen dan 1.
 • Tafels, niet zijnde hangtafels. Op de tafels mogen geen zware voorwerpen worden geplaatst.
 • Parasols met een maximale afmeting van 400 bij 400 centimeter doch altijd binnen de terrasmaten. De minimale hoogte van de onderzijde van de parasol, het tentdoek, de volant of een ander lichtwerend materiaal, in elke stand, moet ten minste 2,20 meter bedragen ten opzichte van de onderliggende bestrating.
 • Terrasafscheiding in de vorm van windschermen zijn toelaatbaar mits deze zijn opgebouwd uit aluminiumprofielen en gehard glas; niet hoger zijn dan 1,75 meter; vanaf 1,10 meter dient de terrasafscheiding te bestaan uit transparant gehard glas; tijdens de opening niet evenwijdig aan de gevel worden geplaatst; na het geldende sluitingstijdstip van het terras worden ingeklapt en zo dicht mogelijk tegen de gevel worden geplaatst en aan de gevel worden vastgemaakt dan wel na het geldende sluitingstijdstip van het terras inpandig worden opgeslagen.
 • Menuborden.
 • Verwarmingselementen zijn toelaatbaar mits deze voldoen aan de daaraan te stellen veiligheidseisen, een en ander afhankelijk van de gebruikte energievorm. Verwarmingselementen moeten bij voorkeur aan de gevel worden vastgemaakt.
 • Afvalbakken.
 • Ondersteuningsmeubel ten behoeve van schoonmaakwerkzaamheden en opslag van bestek.

Er mag geen terrasmeubilair worden geplaatst binnen 1,00 meter rondom objecten die door of met toestemming van de gemeente zijn geplaatst en die bereikbaar moeten zijn voor derden (zoals brandkraan, brandput, parkeerautomaat, telefooncel, brievenbus).

Het terrasmeubilair moet zodanig geplaatst worden dat (nood)uitgangen vrij blijven.

Het terrasmeubilair dient direct na het voor het horecabedrijf geldende sluitingstijdstip inpandig te worden opgeslagen, met uitzondering van de windschermen.

Gebiedsgerichte regels

Exploitatie terrassen

Stationsplein

Het terrasmeubilair mag na sluitingstijd van het horecabedrijf blijven opgesteld, mits dit met kettingen of kabels aan elkaar is vastgemaakt.

De Markt

Het terrasmeubilair mag na sluitingstijd van het horecabedrijf blijven opgesteld, mits dit met kettingen of kabels aan elkaar is vastgemaakt.

Terraseilanden

 • In de nacht van maandag op de dinsdag dient het eilandterras vrij te worden gemaakt van stoelen en tafels ten behoeve van de dinsdagmarkt.
 • Het eilandterras dient ten behoeve van de dinsdagmarkt schoon te worden opgeleverd.
 • Op dinsdag mag het terrasmeubilair op het eilandterras pas na afloop van de dinsdagmarkt en na reiniging van de Markt worden geplaatst.

Het Stratumseind

Tafels, waaronder hangtafels met een maximale doorsnede van 80 centimeter zijn toegestaan. De hangtafels dienen van een zodanige zware constructie te zijn dat deze niet als slagwapen kunnen worden gebruikt of dienen in ingrounds te worden geplaatst. Op de tafels mogen geen zware voorwerpen worden geplaatst.

Winkelcentrum Woensel

De terrasbepalingen in de nota "Handreiking Winkelcentrum Woensel; een goed gebruik" zijn hierop van toepassing.