sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Subsidie voor- en vroegschoolse educatie

Subsidie voor ouderbijdrage, VVE-onderwijs (regie en coördinatie) en/of VVE-scholing op maat.

Lever voor het aanvragen van de subsidieregeling VVE-ouderbijdrage en/of VVE-onderwijs (regie en coördinatie) onderstaand aanvraagformulier vóór 1 oktober 2016 in. Een aanvraag van de subsidieregeling VVE-scholing levert u uiterlijk 1 november 2016 in.

Subsidieaanvraag 2017

VVE-Onderwijs 2017 (regie en coördinatie)

VVE-Scholing op maat 2017

Subsidieaanvraag 2016

VVE–Onderwijs 2016 (regie en coördinatie)

VVE–Scholing op maat 2016

Subsidieaanvraag 2017

Let op: Gemeenteblad 2016.055 is onder voorbehoud van goedkeuring Raad in november 2017.

VVE-Onderwijs 2017 (regie en coördinatie)

VVE-Scholing op maat 2017

Subsidieaanvraag 2016

Subsidieregeling ouderbijdrage voor- en vroegschoolse educatie 2016

Subsidieregeling VVE – Onderwijs 2016 regie en coördinatie

Subsidieregeling VVE – Scholing op maat 2016

Continuering VVE in 2017

De staatssecretaris van onderwijs heeft in zijn brief van 20 januari 2016 de Kamer laten weten dat hij in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zou besluiten hoe om te gaan met de verdeling van middelen voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab) in 2017. Hierin noemde hij twee opties. De eerste optie was het nogmaals verlengen van de huidige bekostiging op basis van de schoolgewichten in 2009. De tweede optie was het actualiseren van de verdeling van de middelen door gebruik te maken van de schoolgewichten in 2013. De VNG heeft aangegeven dat zij de optie van actualiseren niet steunt, zolang herdefiniëring van de gewichtenregeling nog niet rond is. Daarom heeft de staatssecretaris op 11 april 2016 besloten om de huidige specifieke uitkering voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid nogmaals te verlengen op basis van de schoolgewichten in 2009.

Voor Eindhoven betekent dit dat het na de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ingezette beleid ook in 2017 onverkort kan worden voortgezet. De begroting 2017 komt daarom in grote lijnen overeen met de VVE-besteding 2016.

De staatssecretaris streeft ernaar om vanaf 2018 de middelen voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid te verdelen op basis van een nieuwe bekostigingssystematiek. De prioriteit ligt daarom nu bij voortzetting van hetgeen reeds is opgebouwd.

VVE monitoren

Om de effecten van het VVE-beleid te evalueren wordt sinds 2014 jaarlijks de VVE-monitor uitgevoerd door BCO-Onderwijsadvies. In maat 2016 is de monitor over 2015 opgeleverd.

In de periode 2007-2012 heeft de Inspectie van het Onderwijs een landelijke bestandsopname uitgevoerd naar de kwaliteit van VVE. Voor de periode 2012-2015 hebben het Rijk en de G37 afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen met een taalachterstand gebruik kunnen maken van hoogwaardige onderwijsvoorzieningen. In deze afspraken staan kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor VVE. Daarbij is afgesproken dat de inspectie in 2013 en 2015 een monitor uitvoert om de kwaliteit van VVE op gemeentelijk niveau, op voorscholen en op vroegscholen (groep 1 en 2 van basisscholen) in beeld te brengen. Het rapport van de Onderwijsinspectie beschrijft de kwaliteit van VVE in de gemeente Eindhoven aan het einde van de monitorperiode in schooljaar 2015-2016.

Dit betekent dat er in 2017 op drie gebieden een subsidieregeling is:

VVE - Ouderbijdrage 2017

Met deze subsidieregeling wordt beoogd ouders te stimuleren om hun kinderen een gecertificeerde voorschoolse voorziening te laten bezoeken.

VVE - Onderwijs (regie en coördinatie)

Met deze subsidieregeling wordt beoogd het onderwijs te stimuleren een pedagogisch didactische doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool te realiseren. Daarnaast is het doel een Spil-brede ondersteuning te bieden die wordt gekenmerkt door één kind, één plan, één regisseur.

VVE - Scholing op maat 2017

Met deze subsidieregeling wordt een scholing op maat beoogd voor een individuele onderwijsleerkracht (groep 1 of groep 2) of pedagogisch medewerker werkzaam bij een gecertificeerde voorschoolse voorziening.

In het dossier 'Continuering VVE 2017' (inboeknummer 16BST00962) wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de voor voor- en vroegschoolse educatie beschikbare middelen in 2017 worden ingezet. In totaal ontvangt Eindhoven voor 2017 van het Rijk € 7,8 miljoen. Daarnaast is er structureel € 1,7 miljoen beschikbaar vanuit de gemeentelijke middelen.