sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Nederlander worden door naturalisatie

Door naturalisatie kan men de Nederlandse nationaliteit verkrijgen zodat men onbeperkt in Nederland kan verblijven.

Door naturalisatie kan men de Nederlandse nationaliteit verkrijgen zodat men onbeperkt in Nederland kan verblijven.

Aan de balie

U kunt uw verzoek persoonlijk aan de balie van het Inwonersplein (Stadskantoor) indienen. Dit kan echter alleen op afspraak, iedereen ouder dan 12 jaar moet hierbij aanwezig zijn.

Belt u hiervoor met het KCC, telefoon 14 040. Zij maken dan met u een afspraak op een van de volgende dagen:

Maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur

Wilt u meer informatie over Nederlander worden door naturalisatie? U kunt hiervoor een afspraak maken. Ook vindt u veel informatie op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Meenemen bij de aanvraag:

  • Paspoort;
  • Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel;
  • Gelegaliseerde geboorte- en huwelijksakte (wanneer u buiten Nederland geboren en/of gehuwd bent);
  • Diploma inburgeringsexamen of ander bewijs van inburgering.

Aanvullende documenten

Afhankelijk van uw oorspronkelijke nationaliteit of gezinssituatie kan de gemeente u om aanvullende documenten vragen. Gezien het grote aantal verschillende nationaliteiten en mogelijke documenten is het niet te doen om te vermelden welke documenten dat in uw geval zijn. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Als u langere tijd in Nederland woont en aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u zich laten naturaliseren. Daarmee verkrijgt u de Nederlandse nationaliteit en kunt u onbeperkt in Nederland verblijven. U hebt vanaf dat moment ook dezelfde rechten en plichten als een Nederlander.

Staatloze vreemdelingen en vreemdelingen met een verblijfsvergunning asiel betalen voor het aanvragen van de naturalisatie een verlaagd tarief. Ouders met minderjarige kinderen moeten voor de kinderen die mee genaturaliseerd worden ook een bedrag betalen.

De beslissing over uw naturalisatie

U dient het verzoek tot naturalisatie in bij de gemeente. De gemeente stuurt uw verzoek tot naturalisatie met een advies* door naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, wordt aan u bij Koninklijk Besluit het Nederlanderschap verleend.

Nadat de gemeente bericht heeft ontvangen dat u in aanmerking komt voor het Nederlanderschap, krijgt u een uitnodiging om de "Bekendmaking van de verlening van het Nederlanderschap" in ontvangst te nemen. Voordat het bewijs aan u wordt uitgereikt, wordt van u gevraagd de verklaring van verbondenheid met Nederland af te leggen. Pas dan bent u met ingang van het Koninklijk Besluit Nederlander.

Voldoet u niet aan de eisen, dan ontvangt u een beschikking waarin staat waarom u niet in aanmerking komt voor het Nederlanderschap. U kunt hiertegen bezwaar aantekenen. Hoe u dat moet doen leest u in de beschikking.

Het proces tot naturalisatie duurt maximaal één jaar.

*advies: de gemeente gaat na of uw identiteit vaststaat en adviseert of u aan de gestelde voorwaarde voldoet. Ook wordt onderzocht hoe lang u in het bezit bent van uw verblijfsvergunning.

Meer informatie

Op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt u meer informatie over het Nederlander worden door naturalisatie.

Belt u met 14 040
  • normaal tarief: € 855
  • verlaagd tarief: € 636

Als u het verzoek samen met uw partner indient, dan zijn de kosten:

  • normaal tarief: € 1.091
  • verlaagd tarief: € 873

Tarief per kind: € 126