sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Leerlingenvervoer

De gemeente verzorgt voor een aantal onderwijsvormen het leerlingenvervoer van en naar school.

De gemeente verzorgt voor een aantal onderwijsvormen het leerlingenvervoer van en naar school.

U moet elk (school)jaar voor 15 juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar de aanvraag voor leerlingenvervoer indienen. In verband met een vervoersadvies moet een gedeelte van het aanvraagformulier ook ingevuld worden door de commissie van onderzoek van de school of de directeur.

Schooljaar 2016-2017

Schooljaar 2015-2016

U kunt het aanvraagformulier ook opvragen bij de school van het kind of bij de afdeling Administratie van de gemeente Eindhoven, telefoon 040 - 238 6357 (e-mail: leerlingenvervoer@eindhoven.nl).

Het compleet ingevulde formulier moet u indienen bij de gemeente Eindhoven, Sociaal Domein, afdeling Administratie, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Dit formulier kunt u gebruiken als u wijzigingen wilt doorgeven die een blijvende verandering in het vervoer betekenen.

De gemeente Eindhoven verzorgt voor een aantal vormen van onderwijs het vervoer van leerlingen naar de school. 

Onderwijs

Het gaat om vervoer naar de volgende schoolsoorten:

 • Speciale scholen voor Basisonderwijs
  (voorheen scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden [LOM], moeilijk lerende kinderen [MLK], en in ontwikkeling bedreigde kleuters [IOBK]);
 • Speciaal Onderwijs
  (scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen [ZMLK], zeer moeilijk opvoedbare kinderen [ZMOK], en scholen voor leerlingen met een handicap);
 • Voortgezet Speciaal Onderwijs
  (zie speciaal onderwijs maar dan voor voortgezet onderwijs);
 • Basisonderwijs op grond van richting
  (scholen met een door ouders speciaal gekozen richting);
 • Reguliere scholen voor Basisonderwijs of Voortgezet onderwijs
  (voor leerlingen met een handicap).

Als leerlingenvervoer toegewezen is, dan wordt de leerling in een aantal gevallen ook naar buitenschoolse opvang in Eindhoven vervoerd.

Vormen van leerlingenvervoer

Al naar gelang de behoefte van de leerlingen gaat het om de volgende soorten vervoer:

 • openbaar vervoer (trein of bus met of zonder begeleiding);
 • aangepast vervoer (taxibus, taxi of rolstoelbus);
 • eigen vervoer (kilometervergoeding voor auto of fiets).

Meer informatie

De regeling van het Eindhovense leerlingenvervoer ligt vast in de Verordening Leerlingenvervoer 2014. Er bestaat ook een folder over het leerlingenvervoer met daarin de informatie, regels en adressen: