sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Kamerverhuur

Als u zelfstandige woonruimte omzet in onzelfstandige heeft u een omgevingsvergunning voor omzetten nodig.

Bent u eigenaar van een woning? En wilt u deze woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte – hiermee bedoelen we één of meer kamers? Dan heeft u een omzettingsvergunning nodig. Alleen de eigenaar van de woonruimte kan een omzettingsvergunning aanvragen.

Let op: is het omzetten in strijd met het bestemmingsplan? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

Voor het omzetten van andere gebouwen, bijvoorbeeld een kantoorpand, naar onzelfstandige woonruimte heeft u geen omzettingsvergunning nodig.

Wilt u laten onderzoeken of een omzetting van woning naar onzelfstandige woonruimte mogelijk is voordat u een omzettingsvergunning aanvraagt? Dat kan. U dient dan een conceptaanvraag omzetten in.

Online (omzettingsvergunning)

Aanvragen omzettingsvergunning

  Antwoord

  Meestal nemen we binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag, maar soms hebben we meer tijd nodig. We kunnen de beslisperiode één keer verlengen met nog eens zes weken. Hebben we dan nog geen beslissing genomen? Dan krijgt u de omgevingsvergunning.

  In te dienen stukken:

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier;
  • Situatietekening met minimaal twee straten (kadastraal kaartje);
  • Gegevens van de bestaande situatie: bouwtekeningen (plattegronden, gevels) met functieaanduiding van de verschillende ruimtes (zoals: woonkamer, slaapkamer, badkamer, keuken);
  • Gegevens van de nieuwe situatie: bouwtekeningen (plattegronden, gevels) met functieaanduiding van de verschillende ruimtes (zoals: woonkamer, slaapkamer, badkamer, keuken);
  • Machtiging, wanneer een gemachtigde optreedt namens de aanvrager. 

  Let op: zorg ervoor dat alle tekeningen op schaal zijn. U mag zelf aangeven welke schaal u gebruikt, maar onze voorkeur gaat uit naar een schaal van 1:100.

  Als u een woning omzet naar onzelfstandige woonruimte (één of meer kamers) heeft u een omzettingsvergunning nodig. Alleen de eigenaar van de woonruimte kan deze vergunning aanvragen.

  Voor het omzetten van andere gebouwen, bijvoorbeeld een kantoorpand, naar onzelfstandige woonruimte heeft u geen omzettingsvergunning nodig.

  Kunt u aantonen dat in een (voormalige) woning al vóór 12 december 2007 ononderbroken kamers worden verhuurd? Dan hoeft u geen omzettingsvergunning meer aan te vragen.

  Verlening van de vergunning voor het omzetten mag niet leiden tot een ontoelaatbare inbreuk op het geordend woon- en leefmilieu in de omgeving van het betreffende pand. In bepaalde gebieden staat op voorhand al vast, dat sprake is van een dergelijke ontoelaatbare inbreuk. Burgemeester en wethouders hebben de volgende gebieden aangewezen als gebieden waarin geen vergunning wordt afgegeven voor de omzetting van een woning naar onzelfstandige woonruimte:

  Omzetten en bestemmingsplan

  Bijna alle bestemmingsplannen in Eindhoven staan kamerverhuur niet toe. Daarom heeft u naast een omzettingsvergunning meestal ook een omgevingsvergunning nodig voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan. Deze omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik vraagt u apart aan.

  Kamerbewoning is in strijd met de meeste Eindhovense bestemmingsplannen, omdat daarin onder een woning wordt verstaan: een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. Ontwikkelingen in de rechtspraak hebben er toe geleid dat de gemeente bijvoorbeeld een groep studenten of buitenlandse werknemers niet als één huishouden ziet.

  Wilt u kamers verhuren in strijd met het bestemmingsplan? Dan beoordelen wij of we daaraan meewerken. Er moet in ieder geval  worden voldaan aan de geldende parkeernormen en de afzonderlijke kamers moeten een minimale oppervlakte hebben (zie: beleidsregels ruimtelijk omgevingsrecht).

  Voor de toetsing aan de leefbaarheid en aan het bestemmingsplan gelden verschillende criteria. Als de uitkomst van één van beide toetsen negatief is, zal tenminste een van beide vergunningen niet worden verleend. Dit betekent dat u in dat geval geen kamers mag verhuren.

  Waar vind ik meer informatie?

  Meer informatie vindt u in de Huisvestingswet 2014 en de Huisvestingsverordening 2016:

  De kosten voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte zijn € 2.347,00. 

  Een conceptaanvraag voor een vergunning kost € 325,00. 

  Als u een vergunning aanvraagt en de aanvraag blijkt in strijd te zijn met het bestemmingsplan, dan heeft u ook een aanvraag 'gebruik in strijd met bestemmingsplan' nodig. Deze aanvraag ‘strijdig gebruik’ kost u € 1.746,00 extra.

  Aan een aanvraag zijn kosten verbonden. Dit geldt voor een positief besluit (toekenning), een negatief besluit (afwijzing), wanneer u de aanvraag intrekt, of wanneer de aanvraag vergunningvrij blijkt te zijn.

  Voor een overzicht van de kosten kunt u artikelen 3.6.1 tot en met 3.6.7 van de legesverordening raadplegen.