sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Bezwaar en beroep op gemeentebesluiten

Als u het als burger of bedrijf niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u bezwaar maken.

Als u het als burger of bedrijf niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u bezwaar maken.

Een bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen, maar ook digitaal. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u DigiD nodig.

Ook kunt u het bezwaarschrift persoonlijk afgeven. Dan geldt de datum van de echte ontvangst. U krijgt hiervoor een bewijs van ontvangst.

Online

Bezwaar en beroep indienen

Per post

Onder het besluit, of in de gemeentelijke publicatie, wordt vermeld waar u uw bezwaarschrift naar toe kunt sturen. 

U kunt het bezwaarschrift sturen naar:

Gemeente Eindhoven
Sector Veiligheid en Bestuur
t.a.v. Bezwaar, Beroep en Klachten
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Bezwaarschriften die betrekking hebben op uitkeringen, bijzondere bijstand en Wmo kunt u sturen naar:

Gemeente Eindhoven
Postbus 90151
5600 RC Eindhoven

Balie

Aan de balie in het Stadskantoor (Stadhuisplein 10) kunt u persoonlijk een bezwaarschrift afgeven en vragen om een ontvangstbevestiging.

Het bezwaarschrift moet de volgende informatie bevatten:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer;
  • Ingeval u bezwaar aantekent tegen een besluit betreffende een uitkering, bijzondere bijstand, WMO e.d. verzoeken wij eveneens uw geboortedatum en burgerservicenummer te vermelden;
  • De datum waarop u het bezwaarschrift indient;
  • Het kenmerk of een omschrijving van de beslissing waar u het niet mee eens bent (als u in het bezit bent van het besluit waarop u reageert, dan verzoeken wij u daarvan een kopie mee te zenden);
  • De redenen waarom u het niet eens bent met  het besluit;
  • Uw handtekening, tenzij u digitaal een bezwaarschrift indient via DigiD.

Wilt u een bezwaar indienen tegen een gemeentelijke belastingaanslag? Ga dan naar Bezwaar tegen belastingaanslag.

Bezwaar

Als u het als burger of bedrijf niet eens bent met een besluit van het College van Burgemeester en Wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad (de bestuursorganen), dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bestuursorgaan bekijkt de zaak dan opnieuw en neemt een besluit op uw bezwaarschrift. In sommige gevallen vraagt het bestuursorgaan eerst advies aan de Commissie voor bezwaarschriften.

Termijn van indienen

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen een besluit. Deze termijn gaat altijd in op de dag na de verzenddatum van het besluit. Dus niet de publicatiedatum van het besluit op deze website.

Uiterlijk de laatste dag van deze termijn kunt u het bezwaar toesturen. De datum van de poststempel is daarvoor bepalend. Een bezwaarschrift dat na deze datum binnenkomt wordt niet behandeld.

De eisen die aan een bezwaarschrift worden gesteld staan onder het tabblad Benodigdheden. Verdere informatie over de bezwaarschriftenprocedure kunt u lezen in de ‘Veelgestelde vragen behandeling bezwaarschrift’.

Schorsing besluit

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend bij de gemeente tegen een besluit, dan betekent dit niet dat dit besluit wordt geschorst. Iemand die een vergunning heeft gekregen, kan hiervan dus gewoon gebruik maken.

Wilt u een besluit laten schorsen, dan moet u zo spoedig mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank in 's-Hertogenbosch indienen. Maar dat kan alleen als u een bezwaarschrift bij de gemeente heeft ingediend. Ook in de beroepsfase (wanneer u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift) kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank.

Het adres is: Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op het bezwaarschrift, dan kunt u hiertegen binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank in 's-Hertogenbosch.
Daarnaast geldt voor sommige besluiten dat daartegen geen bezwaarschrift kan worden ingediend, maar dat er onmiddellijk beroep moet worden aangetekend. Raadpleeg hiervoor de bekendmaking van de besluiten waarin dit wordt aangegeven.

Uw verzoek om voorlopige voorziening en/of beroepschrift kunt u sturen naar:
Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Procedures en kosten

Kijk voor meer informatie over de gerechtelijke procedures en de kosten op www.rechtspraak.nl/Naar+de+rechter/De+bestuursrechter.

Vraag en antwoord