sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Bestemmingsplan, planschade

Bij schade door maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening kunt u een vergoeding krijgen.

Bij schade door maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening kunt u een vergoeding krijgen.

Een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade moet uiterlijk binnen vijf jaar nadat de oorzaak van de schade onherroepelijk is geworden zijn ingediend bij de gemeente.

Per post

Print het formulier, vul het in, onderteken het en stuur het samen met eventuele bewijsstukken naar het adres dat op het formulier staat vermeld.

Aan de balie

U kunt uw aanvraag natuurlijk ook persoonlijk aan de balie van het Inwonersplein (Stadskantoor) indienen.

Antwoord

Gemiddeld duurt een planschadeprocedure negen maanden.

Naast het aanvraagformulier heeft u kopieën nodig van onder andere uw eigendomsbewijs of uw contract economische overdracht en verder alle relevante schriftelijke bewijzen of foto’s ter ondersteuning van uw claim.

Wat is planschade? 

Planschade is schade vanwege besluiten op het gebied van de ruimtelijke ordening. Meestal gaat het om schade als gevolg van een herziening van een bestemmingsplan, of van een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen of gebruik van gronden en/of bouwwerken in strijd met het geldende bestemmingsplan. In het 2e lid van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is expliciet bepaald welke besluiten of bepalingen oorzaak kunnen zijn van planschade.

Planschade bestaat alleen uit waardevermindering van iemands onroerende zaak en/of vermindering van diens inkomen. Wanneer de schade bestaat uit waardevermindering van een onroerende zaak kan alleen de juridisch eigenaar ervan aanspraak maken op planschade.

Vaststellen planschade

Om te kunnen vaststellen of sprake is van een situatie waaruit planschade is ontstaan wordt advies ingewonnen van een onafhankelijk en deskundig adviseur. Deze adviseur stelt onder andere vast wat de maximale bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn van het oorspronkelijke planologisch besluit en vergelijkt die vervolgens met die van het besluit dat de schade zou hebben veroorzaakt. Blijkt uit die vergelijking dat de aanvrager daardoor is benadeeld (dat wil zeggen dat de waarde van diens onroerende zaak daardoor is verminderd of diens inkomen daardoor is gedaald) dan is in principe sprake van planschade. De adviseur bepaalt vervolgens de hoogte van de waardedaling of inkomensderving.

Vergoeding planschade

Of de schade ook daadwerkelijk moet worden vergoed hangt af van diverse omstandigheden. Er geldt in ieder geval een eigen risico van 2% van het inkomen (ingeval de schade bestaat uit inkomensverlies) of van de waarde van de onroerende zaak (wanneer de schade heeft geleid tot waardevermindering), behalve wanneer de schade het gevolg is van de (veranderde) bestemming van de onroerende zaak van de aanvrager of de daarop betrekking hebbende bestemmingsplanregels. Ook kan sprake zijn van bepaalde omstandigheden waarvan de risico’s voor rekening van de aanvrager dienen te blijven. Bijvoorbeeld omdat de aanvrager ten tijde van aankoop van de betreffende onroerende zaak had kunnen weten dat de planologische situatie zou gaan veranderen.

Wanneer indienen?

Een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade moet uiterlijk binnen vijf jaar nadat de oorzaak van de schade onherroepelijk is geworden zijn ingediend bij de gemeente.