sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Bestemmingsplan, herziening

Met een bestemmingsplan legt de gemeente de bestemming van gronden en gebouwen vast.

Met een bestemmingsplan legt de gemeente de bestemming van gronden en gebouwen vast.

U kunt uw brief met daarin uw herzieningsverzoek op twee manieren retourneren:

Per post

Stuur uw brief naar postbus 90150, 5600 RC Eindhoven.

Aan de balie

U kunt uw aanvraag natuurlijk ook persoonlijk aan de balie van het Inwonersplein (Stadskantoor) indienen.

Antwoord

Een bestemmingsplanprocedure duurt minimaal een jaar. Indien beroep wordt ingesteld bij
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State duurt de procedure nog langer.

Voor een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan moet u een brief schrijven aan de gemeente, met daarin de reden of noodzaak van de herziening, een situatietekening en eventueel bouwtekeningen.

Ruimtelijke plannen (zoals structuurvisies en bestemmingsplannen) bevatten regels voor bijvoorbeeld woningbouw, verkeer, bedrijvigheid en groen. Structuurvisies gelden alleen voor de overheid. Bestemmingsplannen gelden voor iedereen, niet alleen voor burgers, bedrijven en instellingen maar ook voor de gemeente. Bestemmingsplannen regelen waar en wat op gronden gebouwd of aangelegd mag worden, welk gebruik is toegestaan en wat de toekomstige ontwikkeling is.

Herziening

Herziening van het bestemmingsplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De herzieningsprocedure kent de volgende stappen:

  • Voorbereiding (onderzoek) en samenspraak & inspraak;
  • Ter inzage legging van een voorontwerp;
  • Ter inzage legging van een ontwerp;
  • Behandeling zienswijzen en vaststelling door de gemeenteraad;
  • Beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zolang een plan ter inzage ligt en de termijnen nog niet zijn gesloten kunt u reageren.

Wijzigingsplan

Naast de herzieningsprocedure is het mogelijk dat de gemeente een zogenaamd wijzigingsplan in procedure brengt. Deze procedure is over het algemeen iets korter dan een herzieningsprocedure. In het bestemmingsplan staat vermeld wanneer deze procedure kan worden gevolgd.

Inzage en meer informatie

De bestemmingsplannen die in Eindhoven beschikbaar zijn kunt u gratis inzien en vinden via de link:

http://www.eindhoven.nl/inwonersplein/bouwen-wonen/bestemmingsplannen.htm

Voor meer informatie kunt u ook de landelijke website raadplegen, onder ‘Een plan bekijken   bestemmingsplannen’.