sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Aanleg, omgevingsvergunning

Uw sloot dempen? Uw terrein als opslagplaats gebruiken? Misschien heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Let op: Aan een aanvraag zijn kosten verbonden. Dit geldt niet alleen voor een positief besluit (toekenning) maar ook voor een negatief besluit (afwijzing) of wanneer een aanvraag vergunningsvrij blijkt te zijn of als u een aanvraag intrekt. Zie de rechterkolom onder het kopje 'kosten'.

Digitaal

Vergunning aanvragen

Door middel van de vergunningencheck in het Omgevingsloket kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft en zo ja, voor welke activiteiten. U kunt de omgevingsvergunning 24 uur per dag, 7 dagen per week, digitaal aanvragen via het landelijke Omgevingsloket Online (OLO). Houdt u er rekening mee, dat u voor een digitale aanvraag DigiD nodig heeft.

Per post

U kunt de aanvraag ook op papier indienen. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden (zie de rechterkolom onder het kopje kosten). Het is verplicht daarvoor het landelijke aanvraagformulier in het Omgevingsloket Online (OLO) te gebruiken. De gemeente heeft voor de omgevingsvergunning geen eigen aanvraagformulieren meer. 

Print het formulier, vul het in, onderteken het en stuur het met eventuele bewijsstukken naar het adres dat op het formulier staat vermeld.

Aan de balie

U kunt uw aanvraag eventueel ook persoonlijk aan de balie van het Inwonersplein indienen.

Antwoord

De Wabo kent twee procedures voor het verlenen van een omgevingsvergunning, te weten een reguliere en een uitgebreide.

De reguliere procedure is van toepassing op de meest voorkomende en/of eenvoudige aanvragen. De besluitvormingstermijn bedraagt acht weken. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met zes weken. Voor de reguliere procedure geldt een zogenaamde fatale termijn. Dat wel zeggen, dat de omgevingsvergunning van rechtswege wordt toegekend, als deze niet tijdig wordt verstrekt.

De uitgebreide procedure geldt voor complexe aanvragen, waaraan bijvoorbeeld milieuaspecten zijn verbonden, of waarvoor een afwijking van het bestemmingsplan nodig is. Ook als sprake is van een rijksmonument, is de uitgebreide procedure van toepassing. De besluitvormingstermijn bedraagt zesentwintig weken en kan met maximaal zes weken worden verlengd. Voor een uitgebreide procedure geldt geen fatale termijn.

Hoe lang de afhandeling van uw aanvraag gaat duren, krijgt u binnen vijf dagen te horen.

Let op: In sommige gevallen gelden afwijkende termijnen! Als daarvan sprake is, bijvoorbeeld omdat uw aanvraag niet compleet is, neemt de gemeente na ontvangst van uw aanvraag zo snel mogelijk contact met u op. Alleen complete aanvragen worden inhoudelijk in behandeling genomen. Tenslotte bestaat soms nog de mogelijkheid een omgevingsvergunning binnen één dag (flitsvergunning) of twee weken te krijgen.

Wanneer u via het landelijke Omgevingsloket Online (OLO) een omgevingsvergunning aanvraagt, wordt u door een vraagboom geleid. Op basis van de antwoorden die u geeft, stelt het systeem een op uw situatie toegesneden aanvraagformulier samen.

Voor een overzicht van de benodigdheden kunt u de checklist raadplegen.

Wilt u een sloot op uw erf dempen of uw terrein als opslagplaats gebruiken, dan kan het zijn dat u daarvoor een omgevingsvergunning voor de activiteit aanleg nodig heeft. Een omgevingsvergunning is nodig als het bestemmingsplan dit vereist voor werkzaamheden die niet als bouwen zijn aan te merken. Het bestemmingsplan omschrijft voor welk gebruik van de grond een vergunning is vereist. Niet voor elk uit te voeren werk behoeft u te beschikken over een omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning kan bijvoorbeeld nodig zijn in het buitengebied, in natuurgebieden of in cultuurhistorisch of archeologisch waardevolle gebieden.

U kunt de beschikbare bestemmingsplannen gratis inzien op http://www.bestemmingsplannen.eindhoven.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

De kosten bedragen € 2.093,00.

Het indienen van een niet-digitale aanvraag (aanvraag per post of aan de balie) kost meer dan het indienen van een digitale aanvraag.

Zie artikel 2.3.2 van de legesverordening:

Wanneer u namens iemand anders een omgevingsvergunning aanvraagt, en deze ander is verantwoordelijk voor de betaling van de verschuldigde leges (kosten), dan moet u de omgevingsvergunning als gemachtigde aanvragen. Ook dit kan met DigiD.