Privacyverklaring heffen en innen Belastingen

Inhoudsopgave

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Eindhoven over het heffen en innen van gemeentelijke belastingen.

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Doel

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens is het op juiste wijze heffen, innen en kwijtschelden van gemeentelijke belastingen.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke kaders:

 • Gemeentewet;
 • Algemene wet inzake rijksbelastingen;
 • Invorderingswet 1990;
 • Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;
 • Kostenwet invordering rijksbelastingen;
 • Archiefwet 1995;
 • Wet waardering onroerende zaken;
 • Wet basisregistraties adressen en gebouwen;
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;
 • Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen.
   

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Voor het heffen en innen van gemeentelijke belastingen kunnen wij jouw financiële gegevens, BSN, naam, adres, geboortedatum en voertuigkenteken verwerken. Het komt ook voor dat wij contact met je opnemen. Wij gebruiken dan je naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Ontvangers

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt gemeente Eindhoven afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. De gemeente Eindhoven controleert deze afspraken. Uitwisseling van gegevens vind alleen plaats met een rechtmatige grondslag, zoals een verwerkersovereenkomst of een convenant.

Doorgifte

Persoonsgegevens worden niet opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Automatische besluitvorming

Het heffen en innen van belastingen gebeurt grotendeels geautomatiseerd.

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet.

Rechten

Iedereen heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente van hem/haar heeft vastgelegd en aan wie deze persoonsgegevens zijn verstrekt. Daarnaast heb je:

 • het recht om persoonsgegevens te laten verbeteren, als je terecht aangeeft dat deze niet juist zijn.
 • het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens (hiervoor gelden voorwaarden).
 • het recht op vergetelheid: gewiste persoonsgegevens worden ook verwijderd bij andere instanties, als de gemeente met deze instanties een bestandskoppeling heeft.


Je krijgt alleen inzage in jouw persoonsgegevens als je kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Beveiliging en bescherming van gegevens

De gemeente past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan.

Melding Datalek

Een datalek dient gemeld te worden via het e-mailadres meldpuntdatalekken@eindhoven.nl.

Contact

Voor algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens verwijzen wij je naar de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).