Chat met ons

Privacyverklaring Wet Inburgering

Voor wet Inburgering verwerkt de sector Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven persoonsgegevens. We leggen graag uit hoe we dat doen.

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon verwijst.  

Persoonsgegevens

We verwerken bij wet Inburgering alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN
 • Administratienummer
 • Documentnummer ID-bewijs
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Verblijfstitel
 • Gegevens over de verblijfsvergunning
 • Inschrijfgegevens gemeente
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Gezinssamenstelling
 • Persoonsgegevens partner
 • Persoonsgegevens kind(eren)
 • Persoonsgegevens partner
 • Persoonsgegevens medebewoners
 • Woon- en huurgegevens
 • Financiële gegevens (zoals inkomen en schulden)
 • Gegevens over de uitkering, indien aanwezig
 • Gegevens over de inburgering (zoals de taalschool, hoe lang men nog heeft om in te burgeren en voortgang inburgeringstraject)
 • Gegevens over opleiding en werkervaring
 • Taalbeheersing
 • Beschikbaarheid voor werk en eventuele belemmeringen t.a.v. het accepteren van werk
 • Motivatie en beroepswensen
 • Persoonlijke eigenschappen (zoals flexibiliteit, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, presentatie, uiterlijke verzorging, leergierigheid, houding, sollicitatiegedrag)
 • Gegevens over de ondersteuning (gespreksverslagen en rapportages, doelstellingen en afspraken met de klant)
 • Beoordelingen, waarschuwingen en sancties
 • Arbeids(on)geschiktheid
 • Gegevens over gezondheid indien noodzakelijk voor de ondersteuning (bijvoorbeeld advies van medisch arbeidsdeskundig onderzoek of advies psychologisch onderzoek)

We verwerken deze persoonsgegevens met Suites en DIS.  

Grondslag

Deze persoonsgegevens verwerken we op grond van de wet, de taak om statushouders met of zonder uitkering te ondersteunen bij het vinden van werk en te begeleiden bij de inburgering.

Doel

We verwerken de persoonsgegevens met als doel:

 • Het adviseren en monitoren van de betrokken statushouder om te zorgen dat de statushouder binnen 3 jaar voldoet aan de inburgeringsverplichting.
 • Het begeleiden van de statushouder naar betaald werk op opleiding.
 • Het communiceren met de betrokken statushouder.
 • Het bieden van ondersteuning bij een aanvraag levensonderhoud en zorgverzekering
 • Het verwerken van de aanvraag.
 • Het opstellen van het klantbeeld, het opstellen van een plan van aanpak en het monitoren (resultaten van) plan van aanpak.
 • Het maken van managementrapportages en het uitvoeren van onderzoek en/of statistiek, ter verbetering van onze diensten en verbetering en verantwoording van ons beleid.
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.

Delen met derden

We delen persoonsgegevens in het kader van onze samenwerking met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Ministerie van Sociale Zaken, de GGD, VluchtelingenWerk, woningcorporaties, en werkgevers. Ook delen wij persoonsgegevens met verwerkers die namens ons handelen, bijvoorbeeld een applicatiebeheerder.

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden.

Dit is voor de duur van de aan jou te verlenen begeleiding, tenzij een wet van ons vraagt om gegevens voor een andere duur te bewaren. Ook eist de selectielijst van de Archiefwet dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren. Zo moeten wij jouw gegevens 10 jaar bewaren zodra de begeleiding aan jou is beëindigd. Als de begeleiding aan jou wordt geweigerd, bewaren wij gegevens 5 jaar. Bij een afgebroken begeleiding is deze termijn 1 jaar. 

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we vastleggen en met wie wij deze delen. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl

Daarnaast kunnen wij:

 • je persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • je persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
 • je persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee sector Sociaal Domein bestanden deelt 

Je kunt alleen je eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.sd@eindhoven.nl.

Heb je vragen over de wijze waarop de gemeente met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl.

Voor vragen over de toepassing en de naleving van de privacywetgeving kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl.

Ook voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Off