Chat met ons

Privacyverklaring Uitvoering Leerplichtwet en Doorstroompunt

Voor het uitvoeren Leerplichtwet en Doorstroom-taken verwerkt de sector Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven persoonsgegevens. We leggen graag uit hoe we dat doen.

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon verwijst.  

Persoonsgegevens

We verwerken bij uitvoeren Leerplichtwet en RMC taken alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht BSN / onderwijsnummer
 • Beperkte bijzondere persoonsgegevens
 • In- en uitschrijvingen school
 • Kennisgeving (en) van beroep op vrijstelling van de inschrijfplicht
 • Gegevens over aanvragen vrijstelling van schoolbezoek
 • Startkwalificatie
 • Persoonlijke omstandigheden die voor het behalen van een startkwalificatie meegenomen moeten worden.
 • Gegevens over verzuim
 • Gegevens over ondernomen Aanbeveling door leerplichtambtenaren (bijvoorbeeld gespreksverslagen)
 • Afschrift van proces-verbaal
 • Halt verwijzing
 • Gegevens zoals geheime adressen
 • Gegevens over Voortijdig Schoolverlaters (VSV’ers) en in bepaalde gevallen
  Suwinet gegevens*.
 • En gegevens over verzuim van leerlingen zijn ook aan te merken als gevoelige gegevens.
 • Gegevens over gezondheid, indicatie lichamelijke/psychische/gedragsproblemen.
 • ras-etnische gegevens op indirecte wijze via geboorteplaats, geboorteland, nationaliteit, tweede nationaliteit.
 • Religieuze opvattingen, i.v.m. kennisgeving van ouders i.v.m. vrijstelling schoolinschrijving vanwege overwegende bedenkingen tegen de richting van het onderwijs (levensovertuiging). En indirect zou het afgeleid kunnen worden als een leerling naar een religieuze school gaat
 • Strafrechtelijke gegevens, proces-verbaal leerplichtambtenaar.

We verwerken deze persoonsgegevens met systemen JVS en JIKP.  

Grondslag

Deze persoonsgegevens verwerken wij op grond van een wettelijke grondslag. Sector Sociaal Domein heeft op basis van de wet de taak om schoolverzuim en schooluitval te voorkomen en om jongeren te begeleiden richting onderwijs en/of arbeidsmarkt.

Doel

We verwerken de persoonsgegevens met als doel:

 • Het toezien op de naleving van de Leerplichtwet en het handhaven daarvan.
 • Het zorgen dat een leerplichtige of jongere zonder startkwalificatie staat ingeschreven bij een school of vergelijkbare instelling en dat deze school of instelling wordt bezocht.
 • Het begeleiden van jongeren zonder startkwalificatie naar passend onderwijs of jongerenpunt.
 • Het vrijstellen van leerplichtigen die niet in staat zijn om een school geregeld te bezoeken.
 • Het communiceren met betrokken leerling en/of ouder of verzorg.
 • Het maken van managementrapportages ter verbetering van onze diensten en ter verbetering en verantwoording van ons beleid.
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en/of statistiek.

Delen met derden

We delen wij persoonsgegevens met andere partijen. De gemeente Eindhoven treedt op als contactgemeente voor de GGD. De GGD en de Gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant dragen gezamenlijke gegevensverantwoordelijkheid m.b.t  uitvoeren van de Leerplichtwet en Doorstroom-taken. Wij kunnen gegevens delen met de Sociale Verzekeringsbank om melding te maken van ongeoorloofd verzuim. Sinds 1 juni 2021 treedt het Inlichtingenbureau op als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke met gemeenten voor de dienstverlening op het gebied van de SUWI- en Participatiewet. In het huidige proces van Leerplichtwet en Doorstroom-taken wordt er signaal gestuurd gewerkt. Wij kunnen ook persoonsgegevens delen met verwerkers die namens ons handelen, bijvoorbeeld een applicatiebeheerder.

Persoonsgegevens blijven binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Er zijn verschillende bewaartermijnen. De bewaartermijn loopt tot en met het bereiken van de 19-jarige, 20-jarige of 23-jarige leeftijd van de leerplichtige jongere of jongere zonder startkwalificatie. Deze bewaartermijnen gelden ook voor het aanvragen van vrijstellingen voor de leerplicht of de kwalificatieplicht, tenzij de aanvraag is geweigerd (5 jaar) of niet is toegekend (1 jaar op). In de selectielijst van de Archiefwet zijn de bewaartermijnen opgenomen. 

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we vastleggen en met wie wij deze delen. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl

Daarnaast kunnen wij:

 • je persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • je persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
 • je persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee sector Sociaal Domein bestanden deelt 

Je kunt alleen je eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.sd@eindhoven.nl.

Heb je vragen over de wijze waarop de gemeente met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl.

Voor vragen over de toepassing en de naleving van de privacywetgeving kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl.

Ook voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Off