Chat met ons

Privacyverklaring Uitvoeren minimaregelingen

De gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier leest u hoe de gemeente uw gegevens beschermt. 

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente bij: Minimaregelingen

De gemeente Eindhoven vindt het belangrijk dat ook Eindhovenaars met weinig geld mee kunnen doen. Daarom bieden wij de volgende regelingen aan;

 • Collectieve zorgverzekering (CZG)
 • Gratis openbaar vervoer (OV)
 • Meedoenbijdrage
 • Kinderopvangbijdrage
 • Individuele Inkomenstoeslag
 • Bijzondere bijstand m.b.t. kosten gehandicaptenparkeerkaart/plaats
 • Financiële tegemoetkoming kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken verschillende categorieën persoonsgegevens. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, financiële gegevens over inkomen, vermogen, schulden en bankgegevens, de kosten van het levensonderhoud en gegevens over de gezinssamenstelling. Ook verwerken wij gegevens van partner en kinderen, zoals naam, adres en leeftijd. Voor de regeling tegemoetkoming kinderopvang gebruiken wij ook gegevens over gezondheid voor zo ver nodig om het recht op de vergoeding te kunnen vaststellen.

Grondslag

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is.

De gemeente heeft op basis van de wet een taak om inwoners van de gemeente Eindhoven met een laag inkomen en weinig vermogen (financieel) te ondersteunen. Wij zijn verantwoordelijk voor het armoedebeleid en het bevorderen van participatie van al onze inwoners en bieden in dat kader verschillende regelingen.

De gemeente heeft op basis van de wet ook een algemene zorgplicht en een taak om armoede te bestrijden. Daarom informeren wij inwoners actief over het gemeentelijk minimabeleid en daaraan gerelateerde regelingen. Wij gebruiken persoonsgegevens van potentiële klanten om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken en te zorgen dat iedereen die recht heeft op regelingen hiervan op de hoogte wordt gesteld.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verstrekken van de genoemde regeling.
 • Het communiceren en corresponderen met klanten, zoals informeren over verschillende regelingen.
 • Het aanschrijven van nieuwe potentiele klanten om hen te informeren over de regelingen.
 • Het beoordelen, vaststellen (van de hoogte), verwerken, administreren en opvolgen van de aanvraag.
 • Het beoordelen of de klant nog aan de voorwaarden voldoet (herbeoordeling).
 • Het maken van managementrapportages ter verbetering van onze diensten en ter verbetering en verantwoording van ons beleid.
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidonderzoek.

Delen met derden

Wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doeleinden, delen wij persoonsgegevens met andere partijen.

Zo delen wij in het kader van de collectieve zorgverzekering gegevens met de betrokken zorgverzekeraar of bewindvoerder. Voor de gratis laptop in het basis- en voortgezet onderwijs delen wij gegevens met de leverancier van de laptop en een organisatie die computertrainingen geeft. Om gratis OV te kunnen bieden delen wij gegevens met betrokken vervoerbedrijven. Voor alle regelingen geldt dat wij gegevens kunnen delen met de betrokken bewindvoerder of curator.

Tot slot delen wij persoonsgegevens met verwerkers die namens ons handelen.

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Dit is voor de duur van de aan u te verlenen regeling, tenzij een wet van ons vraagt om gegevens voor een andere duur te bewaren. Ook eist de selectielijst van de Archiefwet dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren. Zo moeten wij, indien wij u een regeling verlenen, uw gegevens 10 jaar bewaren zodra de regeling is beëindigd. Als de regeling aan u wordt geweigerd, bewaren wij gegevens 5 jaar. Bij een afgebroken regeling is deze termijn 1 jaar. 

Rechten

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente vastlegt en met wie zij die deelt. Wilt u ze inzien? Stuurt u dan een mail naar privacy@eindhoven.nl.

Daarnaast kunnen wij 

 • uw persoonsgegevens veranderen, als u terecht aangeeft dat ze niet juist zijn; 
 • uw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden); 
 • uw persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee de gemeente bestanden deelt 


U kunt alleen uw eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen u zich te identificeren. U mag geen gegevens van andere personen inzien.  

Contact

Heeft u vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.sd@eindhoven.nl

Heeft u vragen over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl 

Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Off