Chat met ons

Privacyverklaring uitkeringen

Voor verstrekken Uitkeringen verwerkt de sector Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven persoonsgegevens. We leggen graag uit hoe we dat doen.

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon verwijst.  

Persoonsgegevens

We verwerken bij verstrekken Uitkeringen alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • NAW-gegevens
 • geboortedatum
 • geslacht
 • BSN
 • administratienummer
 • documentnummer ID-bewijs
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • verblijfstitel
 • inschrijfgegevens gemeente
 • contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • gezinssamenstelling
 • woon- en huurgegevens
 • gegevens over partner van aanvrager
 • financiële gegevens (zoals inkomen, schulden, vermogen, pensioen, bankgegevens, bankafschriften, levensverzekering, armoedevoorziening)
 • stafrechtelijke gegevens indien noodzakelijk voor uitkering van de bijstand (detentie ja/nee)
 • gegevens over gezondheid indien noodzakelijk voor uitkering van bijzondere bijstand
  • bij het voeren van een gezamenlijke huishouding zijn dat alle voorgaande gegevens over deze partner. in geval van een scheiding is dat in ieder geval NAW- gegevens, geboortedatum, BSN, scheidingsakte en alimentatiegegevens
 • gegevens over kind(eren) van aanvrager
  • dit is in ieder geval NAW-gegevens, geboortedatum, BSN en financiële gegevens zoals spaarrekeningen en studiefinanciering
 • gegevens over ouders van aanvrager
  • bij de aanvraag van kind uitkeringen en uitkeringen voor personen tussen de 18 en 21 jaar is dit in ieder geval NAW-gegevens, geboortedatum, BSN en verklaring van verstoorde relatie of gebrek aan draagkracht waardoor ouders niet kunnen voorzien in levensonderhoud
 • gegevens over medebewoners.
 • dit is in ieder geval NAW-gegevens, geboortedatum, BSN, wel of geen studiefinanciering en wel of geen commerciële huurdersrelatie.

We verwerken deze persoonsgegevens met Suites en DIS.  

Grondslag

Deze persoonsgegevens verwerken we op grond van de wet, de gemeente heeft de taak om bijstand te bieden aan inwoners die niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te voorzien. Daarnaast heeft de gemeente op basis van de wet een taak om bijzondere bijstand te bieden aan inwoners die niet over de middelen beschikken om te voorzien in de noodzakelijke kosten van bestaan en om inwoners te ondersteunen bij het vinden van werk of een passende participatieplek.

Doel

We verwerken de persoonsgegevens met als doel:

Hoofddoel is het beoordelen van de aanvraag en het uitkeren van de bijstand.

 • Het beoordelen en vaststellen van het recht op bijstand voor, en de hoogte van, levensonderhoud en/of bijzondere bijstand.
 • Het verrichten van onderzoek naar de financiële positie en voorliggende voorzieningen en het maken van een draagkrachtberekening.
 • Het communiceren en corresponderen met de aanvrager, waaronder het versturen van het aanvraagformulier, het verzoeken van verheldering van de aanvraag en het versturen van de beschikking.
 • Het verwerken van wijzigingen in de gegevens die van invloed zijn op het recht op verstrekking van levensonderhoud of bijzondere bijstand en op de hoogte daarvan.
 • Het opstellen van het klantbeeld.
 • Het bepalen van de afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Het bepalen van ondersteuning mogelijkheden en inzet instrumenten.
 • Het doorverwijzen naar de afdeling binnen de gemeente die de juiste begeleiding kan bieden.
 • Het coachen, begeleiden, motiveren en versterken van klanten in hun loopbaan pad.
 • Het zo snel mogelijk leiden van klanten betaalde arbeid.
 • Het trainen van klanten, bijvoorbeeld op het gebied van solliciteren of netwerken.
 • Het maken van managementrapportages ter verbetering van onze diensten en ter verbetering en verantwoording van ons beleid.
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en/of statistiek.
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.

Delen met derden

We delen persoonsgegevens met bijvoorbeeld het UWV, de Belastingdienst, zorgverzekeraars en inlichtingenbureaus. Daarnaast delen wij persoonsgegevens met relevante hulpverleners, partner organisaties en gemachtigden. 

De uitvoering van de aanvraag bijstandsuitkering (Participatiewet) is binnen de keten Werk en Inkomen uitgesplitst. Binnen de keten heeft elke in- dan wel externe organisatie haar eigen taak. Gezamenlijk leidt dit tot uitvoering van de Participatiewet. Hierdoor delen wij persoonsgegevens alleen als dit noodzakelijk is met potentiële werkgevers, re-integratiebureaus, maatschappelijk dienstverleners, de belastingdienst, uitzendbureaus en andere organisaties die wij moeten inschakelen om u te begeleiden richting werk, opleiding of andere participatieplek, of verwerkers die handelen namens de Gemeente Eindhoven, bijvoorbeeld een applicatiebeheerder.

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens indien wij daadwerkelijk overgaan tot ondersteuning, jouw gegevens 10 jaar. Als de ondersteuning aan jou wordt geweigerd, bewaren wij gegevens 5 jaar. Bij een afgebroken ondersteuning is deze termijn 1 jaar.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we vastleggen en met wie wij deze delen. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl

Daarnaast kunnen wij:

 • je persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • je persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
 • je persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee sector Sociaal Domein bestanden deelt 

Je kunt alleen je eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.sd@eindhoven.nl.

Heb je vragen over de wijze waarop de gemeente met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl.

Voor vragen over de toepassing en de naleving van de privacywetgeving kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl.

Ook voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Off