Privacyverklaring Statistisch onderzoek

De sector Control van de gemeente verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor een specifiek en duidelijk omschreven doel en gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of voor de (verenigbare) doelen waarvoor ze verder worden verwerkt, waaronder wetenschappelijk en historisch onderzoek, archivering in het algemeen belang en statistische doeleinden.

Indien er sprake is van het doen van statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek worden jouw persoonsgegevens alleen verzameld en gebruikt voor het onderzoek waaraan je meedoet. De uitkomsten van de onderzoeken zijn anoniem, waardoor we de privacy van deelnemers waarborgen. De resultaten van onze onderzoeken zijn nooit te herleiden tot individuele deelnemers en deze worden niet doorgegeven aan derden.

Privacy bij meedoen aan onderzoek

De sector Control  hanteert de onderstaande regels voor onderzoek, statistiek en gegevensbescherming. Hiermee handelen we volgens de gedragscode voor onderzoek en statistiek van de VSO (Vereniging voor Statistiek en Onderzoek).

  1. De gemeente informeert de respondent over het doel van het onderzoek.
  2. We behandelen respondenten die aan het onderzoek deelnemen met respect, ook wanneer ze niet willen deelnemen. Een weigering is een weigering.
  3. We verzamelen niet meer gegevens dan nodig voor de uitvoering van het onderzoek.
  4. De gemeente is extra zorgvuldig bij het verzamelen en verwerken van bijzondere gegevens. Dit zijn onder andere persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, herkomst, politieke gezindheid, inkomen, gezondheid en seksuele leven.
  5. Alle persoonsgegevens houden we strikt geheim.
  6. Persoonsgegevens waarmee je iemand zou kunnen identificeren, maken we zo snel mogelijk anoniem.
  7. Persoonsgegevens waarmee je iemand zou kunnen identificeren, bewaren we niet.
  8. De gemeente neemt technische en organisatorische maatregelen om de verzamelde gegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.
  9. We rapporteren nooit over individuele respondenten met identificeerbare gegevens, tenzij de respondent hiervoor ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven.
  10. Voor vragen of opmerkingen over onderzoeken kun je contact opnemen met de gemeente Eindhoven (telefoon: 14 040, email: onderzoek@eindhoven.nl)


Op moaweb.nl vind je meer informatie over de gedragscode voor onderzoek en statistiek.

Off