Chat met ons

Privacyverklaring Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)

Het Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Met deze beleidsverklaring word je geïnformeerd over de manier waarop het Sociaal Domein daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet bij deelname aan de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV).

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt bij Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)?

De Gemeente Eindhoven verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn: 

  • Naam
  • Geboortedatum (of leeftijd)
  • Opleiding
  • Asielgegevens
  • Gezinssamenstelling
  • Indien noodzakelijk en relevant kunnen er ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden, als iemands ras, godsdienst of gezondheid.

Grondslag van de verwerking

Uitvoering van een taak van algemeen belang (AVG artikel 6, eerste lid, onder e) op basis van de Vreemdelingenwet die bij wijze van buitenwettelijk begunstigd beleid door de staatssecretaris aan onder meer de gemeente Eindhoven wordt gemandateerd bij besluit van 25 maart 2019, nr. 2540879.

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verwerkt de persoonsgegevens om te bekijken of je recht hebt op verblijf en begeleiding vanuit de LVV.  En om daarna met je te werken aan jouw plan voor de toekomst. Bijvoorbeeld om een verblijfsvergunning te krijgen, om terug te keren naar jouw eigen land of om door te migreren naar een ander land.

Delen met derden

Door het verstrekken van jouw gegevens kunnen de partijen, Vluchtelingen in de Knel, Vluchtelingenwerk, Goedwerk, IOM, IND, DT&V, AVIM, Basispolitie, Leger des Heils en eventueel andere gemeenten/organisaties met elkaar overleggen over jouw situatie. En over jouw mogelijkheden. Daarvoor is er een zogenaamd casusoverleg Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV).

Bewaartermijnen gegevens

Persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal 10 jaar na de pilot periode (tot uiterlijk 1-4-2032).

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nlDaarnaast kunnen wij:

  • jouw persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat deze niet juist zijn.
  • jouw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden).
  • jouw persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee de gemeente bestanden deelt.  


Je kunt alleen jouw eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je je te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.  

Beveiliging en bescherming van gegevens

De gemeente beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.sd@eindhoven.nl.

Heb je vragen over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl.

Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat, kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Off