Chat met ons

Privacyverklaring huisvesting vergunninghouders en alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De gemeente Eindhoven vindt het belangrijk om onderdak te bieden aan asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen (hierna: vergunninghouders). Om dit proces mogelijk te maken, gebruikt sector Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven jouw persoonsgegevens.

Sector Sociaal Domein gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de sector Sociaal Domein jouw gegevens beschermt. 

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.

Welke persoonsgegevens verwerkt sector Sociaal Domein bij huisvesting vergunninghouders en alleenstaande minderjarige vreemdelingen?

Sector Sociaal Domein verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn: 

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode
 • Geboortedatum of leeftijd
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Geslacht, dit is van belang zodat wij de juiste aanhef gebruiken bij jouw documenten.
 • Taal
 • Bijzonderheden over de gezinshereniging, dit is van belang voor het vinden van een passende woning bij gezinshereniging.
 • Opleiding, dit is van belang om in de toekomst beter te kunnen integreren.
 • Werkervaring, dit is van belang om in de toekomst beter te kunnen integreren
 • Financiële gegevens, dit is van belang voor het vinden van een passende woning waarbij er rekening wordt gehouden met het inkomen.
 • Identificatie nummers (ID) zoals Burgerservicenummer en vreemdelingennummer.
 • Grootte van het gezin, dit is van belang voor het vinden van een passende woning bij gezinshereniging.
 • Nationaliteit, dit wordt alleen verwerkt als het voordelig is voor de vergunninghouder om later een baan te vinden.
 • Verblijfstitel
 • Medische gegevens, dit wordt alleen verwerkt wanneer dit noodzakelijk is. Een voorbeeld hiervan is wanneer u een medische beperking heeft en daardoor alleen kunt wonen in een woning die op de begane grond is gevestigd of een woning/appartement waar een lift aanwezig is.

Grondslag

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is. Sector Sociaal Domein heeft op basis van de wet de taak om vergunningshouders onderdak te geven. Ook hebben wij de taak om een toelichting te verstrekken namens de vergunninghouder bij een woningcorporatie.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Het doel van het verwerken van persoonsgegeven voor urgentieverklaringen is het kunnen beoordelen van de aanvraag om zo een zorgvuldige beslissing te maken. Urgentieverklaring kan worden aangevraagd en verleend worden, indien aanvragers in de urgentiecategorieën behoren. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers wil vergunninghouders en alleenstaande minderjarige vreemdelingen zo veel mogelijk koppelen aan gemeenten waar zij de beste kans hebben om goed te integreren.

Delen met derden

Wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doeleinden, delen wij persoonsgegevens met partijen met wie wij samenwerken. Deze partijen zijn:

 • Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).
 • Ministerie van Sociale Zaken.
 • Vluchtingenwerk.
 • Woningcorporaties.
 • Verwerkers die namens de gemeente Eindhoven handelen, bijvoorbeeld een applicatiebeheerder. 


Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Bewaren persoonsgegevens

Sector Sociaal Domein bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens die zijn verzameld voor het beslissen op een aanvraag om een urgentieverklaring. De bewaartermijn van jouw persoonsgegevens is bij deze verwerking 5 jaar.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens sector Sociaal Domein vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl.

Daarnaast kunnen wij 

 • jouw persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn; 
 • jouw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden); 
 • jouw persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee sector Sociaal Domein bestanden deelt 

Je kunt alleen jouw eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.  

Beveiliging en bescherming van gegevens

Sector Sociaal Domein beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

 • Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neem dan gerust contact op met privacy.sd@eindhoven.nl.
 • Heb je vragen over de wijze waarop de sector Sociaal Domein met jouw persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl
 • Voor klachten over de wijze waarop de sector Sociaal Domein met je persoonsgegevens om gaat, kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens.  
Off