Chat met ons

Privacyverklaring Budgetcoaching

De sector Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven vindt het belangrijk dat Eindhovenaars die zich in een zeer lastige positie bevinden, bijvoorbeeld door psychiatrische en/of verslavingsproblemen, de nodige begeleiding en ondersteuning krijgen. Om deze begeleiding en ondersteuning te bieden, maakt sector Sociaal Domein gebruik van persoonsgegevens. 

Het Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe het Sociaal Domein jouw gegevens beschermt. 

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.

Welke persoonsgegevens verwerkt het Sociaal Domein bij budgetcoaching?

De sector Sociaal Domein verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Land
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Geboortedatum of leeftijd
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Identificatienummer (ID), zoals Burgerservicenummer
 • Kopie identiteitsbewijs, dit is alleen nodig wanneer bepaalde aanvragen niet via DIGID verlopen.


De sector Sociaal Domein verwerkt deze persoonsgegevens schriftelijk (i.v.m. handtekening klant), digitaal in de systemen Suite, Allegro, DIS en via beveiligde email.

Grondslag

De sector Sociaal Domein heeft op basis van de wet een taak om inwoners van de gemeente Eindhoven met schulden te ondersteunen en om te voorkomen dat inwoners van de gemeente Eindhoven in diepe schulden terecht komen. Op basis van deze taak gebruiken wij persoonsgegevens.

Daarnaast geldt dat wij de persoonsgegevens nodig hebben om de schuldhulp te kunnen bieden die jij van ons vraagt. Wij gebruiken persoonsgegevens om de overeenkomst met de aanvrager uit te voeren.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hoofddoel is om de betrokken inwoners te ondersteunen bij het op orde krijgen van geldzaken. Het doel is ook om rust te creëren in de financiële situatie door (een grotere) schuldenlast te voorkomen en - waar nodig - schuldsanering aan te vragen. In dat kader gebruiken wij de persoonsgegevens ook voor:

 • Het beoordelen van een aanvraag / het voeren van een intakegesprek.
 • Het opstellen en uitvoeren van een budgetplan.
 • Het opstellen van een inkomsten- en uitgavenoverzicht, schuldensituatie in kaart brengen.
 • Ondersteuning bij het aanvragen van toeslagen of andere voorzieningen.
 • Leren om budgetteren, veranderingen door te voeren en er worden oplossingen  voor een eventuele bestaande schuldensituatie.
 • Indien nodig, het inschakelen van hulpverleners.
 • Het maken van managementrapportages ter verbetering van onze diensten en ter verbetering en verantwoording van ons beleid.
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.   

Delen met derden

Wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doeleinden, delen wij persoonsgegevens met schuldeisers en hulpverleners van maatschappelijke organisaties. Tot slot delen wij persoonsgegevens met verwerkers die namens ons handelen, bijvoorbeeld een applicatiebeheerder.

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Dit is voor de duur van de aan jou te verlenen schuldhulp, tenzij een wet van ons vraagt om gegevens voor een andere duur te bewaren. Ook eist de selectielijst van de Archiefwet dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren. Zo moeten wij, indien wij daadwerkelijk overgaan tot (schuld)hulpverlening (inclusief budgetbeheer) of als wij deze weigeren, de gegevens 5 jaar opslaan. Als een (schuld)hulpverleningstraject wordt afgebroken, slaan wij de persoonsgegevens 1 jaar op.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens sector Sociaal Domein vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl.

Daarnaast kunnen wij 

 • jouw persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn; 
 • jouw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden); 
 • jouw persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee sector Sociaal Domein bestanden deelt 

Je kunt alleen jouw eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.  

Beveiliging en bescherming van gegevens

Sector Sociaal Domein beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

 • Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neem dan gerust contact op met privacy.sd@eindhoven.nl.
 • Heb je vragen over de wijze waarop de sector Sociaal Domein met jouw persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl
 • Voor klachten over de wijze waarop de sector Sociaal Domein met je persoonsgegevens om gaat, kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens.  
Off