Chat met ons

Privacyverklaring bijzondere bijstand en individuele studietoeslag

Sector Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven biedt een bijzondere bijstand of individuele studietoeslag aan de inwoners van Eindhoven die daarvoor in aanmerking komen. Wanneer je extra kosten maakt door jouw bijzondere omstandigheden en daardoor niet genoeg inkomen hebt, dan kun je een bijzondere bijstand aanvragen. Je kunt een individuele studietoeslag aanvragen wanneer je door een beperking niet kan bijverdienen voor jouw studie.

Om het verlenen van een bijzondere bijstand of individuele studietoeslag mogelijk te maken, gebruikt sector Sociaal Domein jouw persoonsgegevens. Sector Sociaal Domein gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Hier lees je hoe sector Sociaal Domein jouw gegevens beschermt. 

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. . Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt de secter Sociaal Domein bij bijzondere bijstand en individuele studietoeslag?

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Land
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Geboortedatum of leeftijd
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Gezinssamenstelling.
 • Verblijfstitel.
 • Gegevens over iemands financiële of economische situatie
 • Kentekengegevens, dit is om te beoordelen of je recht hebt op een bijzondere bijstand
 • Kopie legitimatie, dit is alleen nodig wanneer bepaalde aanvragen niet via DIGID verlopen
 • Gegevens over gezondheid, dit is alleen relevant voor de beoordeling van de bijzondere bijstand. Medische gegevens worden niet gedeeld.
 • Identificatienummers (ID), zoals Burgerservicenummer, student/onderwijsnummer
 • Strafrechtelijke gegevens: alleen wel/niet in detentie.


Bij de verwerking van deze persoonsgegevens raadpleegt sector Sociaal Domein de gegevens van andere instanties (zoals UWV, belastingdienst en RDW) over jou in Suwinet en kan gebruik worden gemaakt van de diensten van Oreon in verband met af te geven sociaal medisch of arbeidsdeskundig advies.   

Grondslag

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is. Sector Sociaal Domein gebruikt jouw persoonsgegevens op grond van een wettelijke taak. Sector Sociaal Domein heeft als taak om een bijzondere bijstand of individuele studietoeslag te bieden aan Eindhovenaars die niet een voldoende inkomen hebben.

Doel

Sector Sociaal Domein verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn om het navolgende doel te kunnen bereiken:

 • Beoordelen recht op bijzondere bijstand of Individuele Studietoeslag.
 • Het maken van managementrapportages ter verbetering van onze diensten en ter verbetering en verantwoording van ons beleid.
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidonderzoek.

Delen met derden

Bij de verwerking van deze persoonsgegevens raadpleegt sector Sociaal Domein de gegevens van andere instanties (zoals UWV, belastingdienst en RDW) over jou in Suwinet en kan gebruik worden gemaakt van de diensten van Oreon in verband met af te geven sociaal medisch of arbeidsdeskundig advies.   

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Dit is voor de duur van de aan jou te verlenen regeling, tenzij een wet van ons vraagt om gegevens voor een andere duur te bewaren. Ook eist de selectielijst van de Archiefwet dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren. Zo moeten wij, indien wij jou een regeling verlenen, jouw gegevens 10 jaar bewaren zodra de regeling is beëindigd. Als de regeling aan jou wordt geweigerd, bewaren wij gegevens 5 jaar. Bij een afgebroken regeling is deze termijn 1 jaar. 

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens sector Sociaal Domein vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl.

Daarnaast kunnen wij 

 • jouw persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn; 
 • jouw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden); 
 • jouw persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee sector Sociaal Domein bestanden deelt 

Je kunt alleen jouw eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.  

Beveiliging en bescherming van gegevens

Sector Sociaal Domein beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

 • Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neem dan gerust contact op met privacy.sd@eindhoven.nl.
 • Heb je vragen over de wijze waarop de sector Sociaal Domein met jouw persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl
 • Voor klachten over de wijze waarop de sector Sociaal Domein met je persoonsgegevens om gaat, kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens.  
Off