Chat met ons

Privacyverklaring Belastingen heffen en innen

Sector Publiekcontacten zorg ervoor dat de belastingen op zorgvuldige manier worden geheven, ingevorderd, kwijtgescholden. Om deze taak uit te voeren maakt de sector publiekcontacten gebruik van persoonsgegevens. De sector Publiekcontacten van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de sector jouw gegevens beschermt. 

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.

Welke persoonsgegevens verwerkt sector Publiekcontacten bij belastingen innen en heffen?

De sector publiekcontacten verwerkt slechts de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Land
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Leeftijd of geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Kenteken gegevens
 • ID nummer, BSN nummer


Sector Publiekcontacten verwerkt persoonsgegevens geautomatiseerd (automatisch) door gebruik te maken van Gouw IT met koppeling naar de BRP om gegevens in te lezen, Silverdocs, Berichtenbox en e-mail.

Grondslag

We verwerken persoonsgegevens als daarvoor een grondslag is. Sector Publiekcontacten heeft op grond van de wet een taak om belasting te heffen, innen en kwijt te schelden. Dus sector Publiekcontacten verwerkt gegevens op grond van de daaronder benoemde wetten:

 • Gemeentewet;
 • Algemene wet inzake rijksbelastingen;
 • Invorderingswet 1990;
 • Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;
 • Kostenwet invordering rijksbelastingen;
 • Archiefwet 1995;
 • Wet waardering onroerende zaken;
 • Wet basisregistraties adressen en gebouwen;
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;
 • Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen.

Doel

We verwerken de persoonsgegevens voor:

 • Het op juiste wijze heffen, innen en kwijtschelden van gemeentelijke belastingen.
 • Het opleggen van een aanslag gemeente belasting.
 • Het afhandelen van bezwaarschriften en beroepen tegen belasting.

Delen met derden

De sector Publiekcontacten werkt samen met andere partijen om hierboven omschreven doeleinden te bereiken. We delen persoonsgegevens met verwerkers die namens ons handelen onder andere:

 • Software leverancier
 • Paragon
 • Customer Communications


Daarnaast delen we persoonsgegevens met  ANG toeristenbelasting, Logius, legitiem. Dit is noodzakelijk om de doelen te bereiken.

Bij de samenwerking  met externe partijen maakt sector Publiekcontacten afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. De sector Publiekscontacten controleert deze afspraken. De uitwisseling van gegevens vindt alleen plaats met een rechtmatige grondslag.

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je deze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl.

Daarnaast kunnen wij:

 • jouw persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • jouw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
 • jouw persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee de gemeente bestanden deelt.

Je kunt alleen jouw eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Contact

 • Heb je vragen over de wijze waarop de gemeente met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl.
 • Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat, kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Off