Chat met ons

Privacyverklaring Aanvraag bijstandsverlening zelfstandigen en IOAZ

Het Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Met deze beleidsverklaring word je geïnformeerd over de manier waarop het Sociaal Domein voldoet bij deelname aan de bijstandsverlening zelfstandigen en IOAZ.

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt bij de aanvraag bijstandsverlening zelfstandigen en IOAZ?

Het Sociaal Domein verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Wij gebruiken verschillende categorieën persoonsgegevens van de betrokkene ondernemers. Dit zijn: 

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Geboortedatum of leeftijd
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Opleiding
 • Gezinssamenstelling (hoogte van de uitkering te kunnen bepalen)
 • Kentekengegevens
 • Strafrechtelijke gegevens
 • Gegevens over gezondheid
 • Door de overheid uitgegeven identificatienummers zoals BSN
 • Gegevens over iemands financiële of economische situatie;


Zo gebruiken wij bijvoorbeeld ook gegevens over inkomsten, schulden en bedrijfsgegevens.

Grondslag

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is. De grondslag voor deze gegevensverwerking en -verstrekking in beginsel gelegen in artikel 6 lid 1 sub c AVG, dat wil zeggen dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting.

De gemeente heeft op basis van de wet een taak om bijstand te bieden die niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te voorzien. Ook zelfstandigen die aan de voorwaarden van de wettelijke regelingen voldoen hebben recht op bijstand.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hoofddoel is om het recht op bijstand of andere ondersteuning te kunnen beoordelen. In dat kader gebruiken wij de persoonsgegevens ook voor:

 • Het ontvangen van een aanvraag of melding.
 • Het voeren van intake- en adviesgesprekken en het opstellen van een rapportage over het adviesgesprek.
 • Het versturen van een papieren aanvraagformulier.
 • Het (laten) verrichten van onderzoek naar de rechtmatigheid en levensvatbaarheid van de onderneming en het (laten) opstellen van een rapportage hierover.
 • Het nemen van besluiten / beschikkingen op aanvragen.
 • Het verstrekken van bijstand, zoals voorschotten, uitkeringen en bedrijfskapitaal.
 • Het nemen van vervolgacties, zoals het innen van bedrijfskapitaal en het vaststellen van de hoogte van de uitkering.
 • Het behalen van re-integratiedoeleinden (in geval van een Ioaz toekenning).
 • Het beheren van de verleende uitkering.
 • Het maken van managementrapportages ter verbetering van onze diensten en ter verbetering en verantwoording van ons beleid; het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en/of statistiek.
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.   

Delen met derden

Wij delen persoonsgegevens in het kader van onze samenwerking met adviesbureaus, Phillips Stiels Gilkens, de Meent Advies en IMK die gespecialiseerd zijn in zelfstandig ondernemerschap en organisaties die praktijkbegeleiding bieden. Wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doeleinden, delen wij persoonsgegevens met verschillende partijen met bijvoorbeeld het UWV, de Belastingdienst, zorgverzekeraars en inlichtingenbureaus en met relevante hulpverleners, partner organisaties en gemachtigden. Daarnaast delen wij persoonsgegevens met verwerkers die namens ons handelen, bijvoorbeeld een applicatiebeheerder.

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Bewaartermijnen gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Dit is voor de duur van de aan jou te verlenen ondersteuning, tenzij een wet van ons vraagt om gegevens voor een andere duur te bewaren. Ook eist de selectielijst van de Archiefwet dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren. Zo moeten wij, indien wij jou ondersteuning bieden, jouw gegevens 10 jaar bewaren nadat de ondersteuning aan jou is beëindigd. Als de ondersteuning aan jou wordt geweigerd, bewaren wij gegevens 5 jaar. Bij een afgebroken ondersteuning is deze termijn 1 jaar. 

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nlDaarnaast kunnen wij:

 • jouw persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat deze niet juist zijn.
 • jouw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden).
 • jouw persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee de gemeente bestanden deelt.  


Je kunt alleen jouw eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je je te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.  

Beveiliging en bescherming van gegevens

De gemeente beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.sd@eindhoven.nl.

Heb je vragen over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl.

Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat, kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Off