Chat met ons

Beleidsverklaring Vroegsignalering

Het Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe het Sociaal Domein jouw gegevens beschermt.

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens verwerkt het Sociaal Domein bij Vroegsignalering?

Het Sociaal Domein verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Geboortedatum of leeftijd
 • BSN
 • Betalingsachterstand
 • Gegevens van melder betalingsachterstand
   

Het Sociaal Domein verwerkt deze persoonsgegevens met het systeem RIS waar alle betrokken partners gecompartimenteerd in werken.

Grondslag

Het Sociaal Domein verwerkt deze persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting, namelijk Wet Schuldsanering Natuurlijke personen, èn vanwege een publiekrechtelijke taak.

Het Sociaal Domein heeft op basis van de wet een taak om inwoners met schulden te ondersteunen en om te voorkomen dat inwoners in diepe schulden terecht komen. Op basis van deze taak gebruiken wij persoonsgegevens.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Het doel van de gegevensverwerking is om een gesprek aan te bieden naar aanleiding van vroegsignalering van betalingsachterstanden door woningbouwcorporaties, energieleveranciers, zorgverzekeraars en waterbedrijven Zo kan de gemeente vroegtijdig hulp verlenen aan inwoners en het ontstaan van problematische schulden zoveel mogelijk voorkomen.

Delen met derden

Wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doeleinden, delen wij persoonsgegevens met schuldeisers en hulpverleners van maatschappelijke organisaties. Tot slot delen wij persoonsgegevens met verwerkers die namens ons handelen, bijvoorbeeld een applicatiebeheerder.

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Bewaren persoonsgegevens

Persoonsgegevens, ontvangen in het kader van vroeg signalering, worden maximaal 6 maanden bewaard indien:

 • Inwoner niet reageert op aanbod, 
 • geen hulpvraag heeft, of
 • hulpaanbod niet accepteert. 

Tijdens contact inwoner blijkt dat betalingsachterstand (binnen 28 dagen na ontvangst signaal) niet meer bestaat (m.a.w. er is geen hulpvraag). Ook eist de selectielijst van de Archiefwet dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren. Zo moeten wij, indien wij daadwerkelijk overgaan tot (schuld)hulpverlening (inclusief budgetbeheer) of als wij deze weigeren, de gegevens 5 jaar opslaan. Als een (schuld)hulpverleningstraject wordt afgebroken, slaan wij de persoonsgegevens 1 jaar op.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl.

Beveiliging en bescherming van gegevens

Het Sociaal Domein beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.sd@eindhoven.nl.

Off