Chat met ons

Beleidsverklaring tweedelijnszorg Multi

Voor tweedelijnszorg Multi verwerkt de sector Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven persoonsgegevens. We leggen graag uit hoe we dat doen.

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon verwijst.

Persoonsgegevens

We verwerken bij tweedelijnszorg Multi alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Land
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Ouderlijk gezag
 • Geslacht
 • Casusschets
 • BSN-nummer
 • Ras, etniciteit of nationaliteit
 • Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
 • Gegevens over iemands seksuele geaardheid
 • Gegevens over iemands gezondheid
 • Strafrechtelijke gegevens


We verwerken deze persoonsgegevens met:

 • WIJS (=systeem WIJeindhoven)
 • SuiteSD en het daaraan gekoppelde documentair informatiesysteem (DIS)
 • Het Gemeentelijk gegevens knooppunt (GGK) (niet alle gegevens maar bv. start/einde zorg en tariefcodes)
 • Beveiligde mail (Zivver) via het mailsysteem (Microsoft Outlook)
 • Basisregistratie personen (BRP)

Grondslag

Deze persoonsgegevens verwerken we op grond van artikel 2.3 en 2.6 van de Jeugdwet, artikel 7.4.0 lid 1 sub a Jeugdwet.

Doel

We verwerken de persoonsgegevens met als doel: De Multi-aanpak richt zich op het bieden van ondersteuning aan gezinnen met een complexe, meervoudige ondersteuningsbehoefte. Doel is om een passende aanpak te bieden aan deze gezinnen. Deze Multi-aanpak past binnen de wettelijke taak van de gemeente om jeugdhulp te bieden.

Bron

We ontvangen de persoonsgegevens van de generalist van WIJeindhoven die een aanvraag Jeugdhulp van en voor jeugdige door leidt.

Delen met derden

Mocht dit noodzakelijk zijn voor de casus, dan delen wij gegevens met de volgende partijen:

 • Zorgaanbieders voor contact met de zorgcoördinator als onderdeel van het onderzoek naar de (aan)melding
 • WIJEindhoven voor contact met de generalist als onderdeel van het onderzoek naar de (aan)melding

Bewaartermijn

We bewaren de persoonsgegevens:

 • Jeugdwet 20 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed jeugdhulpverlener voortvloeit.
 • Een afgebroken dossier moet binnen 6 weken verwijderd worden.
 • Een jeugdige of ouder kan de gemeente verzoeken om (een deel van) het dossier te verwijderen. In dat geval geldt de bewaartermijn van 20 jaar niet en moeten de gegevens binnen 3 maanden verwijderd zijn.

Beveiliging

Om de persoonsgegevens te beveiligen hebben we maatregelen getroffen conform artikel 32 AVG.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we vastleggen en met wie wij deze delen. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl

Daarnaast kunnen wij:

 • je persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • je persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
 • je persoonsgegevens verwijderen bij WIJEindhoven (onder voorwaarden).

Je kunt alleen je eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Je andere privacy rechten kun je terug vinden op Privacy | Gemeente Eindhoven.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Of heb je vragen over de wijze waarop de gemeente met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met ons via privacy@eindhoven.nl.

Heb je vragen over de toepassing en de naleving van de privacywetgeving? Of heb je een klacht over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens omgaat? Neem dan gerust contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@eindhoven.nl.

Ben je niet tevreden over de manier waarop je verzoek of klacht is afgehandeld? Dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Off