Beleidsverklaring Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Het Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe het Sociaal Domein jouw gegevens beschermt.

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens verwerkt het Sociaal Domein bij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)?

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van zelfstandig ondernemers woonachtig in Eindhoven die een Tozo-aanvraag indienen en persoonsgegevens van hun partner. Het Sociaal Domein verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Nationaliteit (NL ja/nee)
 • Verblijfstitel
 • Gegevens partner
 • Bedrijfsinformatie (datum start onderneming, datum inschrijving KvK, locatie vestiging of uitvoering activiteiten, naam bedrijf, KvK nummer, branche, rechtsvorm, BV: 50% van aandelen ja/nee, voldaan aan urencriterium, vergunningen ja/nee)
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, bankafschrift, inkomsten)
 • Indien papieren aanvraag of aanvraag bedrijfskapitaal ook kopie ID-bewijs


Partner

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Nationaliteit (Nederlands ja/nee)
 • Verblijfstitel
 • Indien papieren aanvraag of aanvraag bedrijfskapitaal, ook kopie ID-bewijs
 • Inkomensgegevens bij een Tozo (vanaf Tozo 2 noodzakelijk) aanvraag.


Het Sociaal Domein verwerkt deze persoonsgegevens. Wij gebruiken de gegevens die ingevuld zijn in het aanvraagformulier.

Om het recht op een uitkering te beoordelen kunnen we de volgende bronnen raadplegen:

 • Suwinet om de ingevulde inkomensgegevens en het ontvangen van een studiefinanciering te controleren.
 • Handelsregister en het Suwinet Bedrijvenregister (SBR) om de ingevulde bedrijfsgegevens te controleren.
 • Basisregistratie Personen (BRP) om de ingevulde NAW-gegevens te controleren


Daarnaast gebruiken wij gegevens die wij eerder verzameld hebben in het kader van inkomensondersteuning.

Grondslag

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is. De gemeente heeft op basis van de wet een plicht om te beslissen op aanvragen en het recht op een Tozo uitkering vast te stellen. De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers ‘Tozo’ is gebaseerd op artikel 78f Participatiewet.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het beoordelen van het recht op een uitkering of bedrijfskapitaal op grond van de Tozo. Indien aanvrager o.g.v. de Tozo geen recht heeft op een uitkering of bedrijfskapitaal kunnen we beoordelen of de aanvrager recht heeft op een uitkering o.g.v. de Participatiewet.
 • Het nemen van besluiten/ beschikkingen op aanvragen.
 • Het verstrekken van bijstand, zoals voorschotten, uitkeringen en bedrijfskapitaal.
 • Het controleren op fraude en misbruik.
 • Het maken van managementrapportages ter verbetering van onze diensten en ter verbetering en verantwoording van ons beleid; het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en/of statistiek. De rapportages zijn niet herleidbaar tot personen.
   

Delen met derden

Op basis van de naam van de aanvrager kunnen wij gegevens ophalen bij het Handelsregister en via Suwinet Bedrijvenregister (SBR) om de bedrijfsgegevens te controleren.

De gemeente en belastingdienst kan gegevens ontvangen om inzage te verkrijgen in het aantal zelfstandig ondernemers dat gebruik maakt van de ondersteunende maatregelen voor ondernemers op het gebied van lokale belastingen in Eindhoven. Dit inzicht is nodig om de wethouder goed te informeren over de effecten van de genomen maatregelen voor ondernemers. Daarnaast delen wij persoonsgegevens met verwerkers die namens ons handelen.

Persoonsgegevens blijven binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. In de toepasselijke wetgeving en de Archiefwet zijn de bewaartermijnen voor de gemeente opgenomen. Als wij een uitkering of bedrijfskapitaal verstrekken moeten wij de gegevens 10 jaar bewaren nadat de uitkering is beëindigd. Als de uitkering aan je wordt geweigerd, bewaren wij gegevens 5 jaar. Bij een afgebroken aanvraag is deze termijn 6 weken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Een deel van de aanvragen kan automatisch worden toegekend. Wij hebben hiervoor gekozen vanwege het grote aantal Tozo aanvragen in Eindhoven en ons streven om de aanvragen zo snel mogelijk te behandelen.

In verband met Covid-19 vinden wij het van belang om ondernemers zo snel mogelijk financiële ondersteuning te bieden. Bij het beoordelen van een aanvraag maken wij geen gebruik van profilering. We gebruiken de gegevens op het aanvraagformulier en gegevens uit verschillende bronnen om te controleren of de aanvragers aan de voorwaarden voldoen. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar de leeftijd van de aanvrager of de inkomensgegevens kloppen, of de aanvrager een verblijfstitel heeft of een geldige verblijfsvergunning, of de bedrijfsgegevens kloppen, of de aanvrager of zijn/haar partner studiefinanciering ontvangt, of de partnerrelatie klopt, of aan het urencriterium is voldaan, of op één woonadres meerdere Tozo-aanvragen zijn verricht, of op één KvK- nummer meerdere aanvragen zijn verricht of aanvrager op (voor) 17 maart 2020 in het handelsregister stond ingeschreven als ondernemer.

Een aanvraag wordt nooit afgewezen zonder dat een medewerker van de gemeente Eindhoven de aanvraag heeft beoordeeld. Het behandelingsproces heeft meerdere processtappen waarbij verschillende medewerkers een rol spelen bij het beoordelen van de aanvraag en het controleren van de voorwaarden. Alleen een toekenning van de uitkering kan volledig geautomatiseerd plaatsvinden.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl.

Beveiliging en bescherming van gegevens

Het Sociaal Domein beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.sd@eindhoven.nl.

Off