Chat met ons

Beleidsverklaring Budgetbeheer

Het Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe het Sociaal Domein jouw gegevens beschermt. 

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.

Welke persoonsgegevens verwerkt het Sociaal Domein bij Budgetbeheer?

Het Sociaal Domein verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Land
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Geboortedatum of leeftijd
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Gegevens over iemands financiële of economische situatie
 • Door de overheid uitgegeven identificatienummers zoals BSN


Het Sociaal Domein verwerkt deze persoonsgegevens schriftelijk (i.v.m. handtekening klant), digitaal (in de systemen Suite, Allegro, DIS) en via beveiligde email.

Grondslag

Het Sociaal Domein heeft op basis van de wet een taak om inwoners van de gemeente Eindhoven met schulden te ondersteunen en om te voorkomen dat inwoners van de gemeente Eindhoven in diepe schulden terecht komen. Op basis van deze taak gebruiken wij persoonsgegevens.

Daarnaast geldt dat wij de persoonsgegevens nodig hebben om de schuldhulp te kunnen bieden die je van ons vraagt. Voor budgetbeheer wordt een machtingsovereenkomst gesloten tussen de aanvrager en de gemeente. Wij gebruiken persoonsgegevens om de overeenkomst met de aanvrager uit te voeren.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hoofddoel is om de betrokken inwoners te ondersteunen bij het op orde krijgen van geldzaken. Het doel is ook om rust te creëren in de financiële situatie door (een grotere) schuldenlast te voorkomen en - waar nodig - schuldsanering aan te vragen. In dat kader gebruiken wij de persoonsgegevens ook voor:

 • Het beoordelen van een aanvraag / het voeren van een intakegesprek.
 • Het beoordelen, registeren en opslaan van gegevens i.v.m. een aanvraag budgetbeheer.
 • Het opstellen en uitvoeren van een budgetplan.
 • Het verrichten van betalingen voor de betrokken inwoner (aan partijen als woningbouwverenigingen, ziektekostenverzekeraars en schuldeisers).
 • Het verrichten van betalingen aan de betrokken inwoners (leefgeld).
 • Het bewaken van het proces en de voortgang rondom budgetbeheer.
 • Het behandelen van en begeleiden naar schuldsanering op basis van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) of een dwangakkoord via de rechtbank.
 • Het monitoren van het proces en de voortgang van de schuldhulpverlening.
 • Indien nodig, het inschakelen van hulpverleners.
 • Het maken van managementrapportages ter verbetering van onze diensten en ter verbetering en verantwoording van ons beleid.
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.
   

Delen met derden

Wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doeleinden, delen wij persoonsgegevens met schuldeisers en hulpverleners van maatschappelijke organisaties. Wanneer er sprake is van een aanvraag tot schuldsanering en/of een dwangakkoord delen wij ook gegevens met de rechtbank. Tot slot delen wij persoonsgegevens met verwerkers die namens ons handelen, bijvoorbeeld een applicatiebeheerder.

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Dit is voor de duur van de aan u te verlenen schuldhulp, tenzij een wet van ons vraagt om gegevens voor een andere duur te bewaren. Ook eist de selectielijst van de Archiefwet dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren. Zo moeten wij, indien wij daadwerkelijk overgaan tot (schuld)hulpverlening (inclusief budgetbeheer) of als wij deze weigeren, de gegevens 5 jaar opslaan. Als een (schuld)hulpverleningstraject wordt afgebroken, slaan wij de persoonsgegevens 1 jaar op.

Beveiliging en bescherming van gegevens

Het Sociaal Domein beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

Heeft je vragen na het lezen van deze verklaring? Neem dan gerust contact op met privacy.sd@eindhoven.nl.

Off